ACL Logo ACL Anthology
A Digital Archive of Research Papers in Computational Linguistics

Google search the Anthology

Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing

D16-1 [bib]: Entire volume

D16-1000: Front Matter

D16-1001 [bib]: James Cross; Liang Huang
Span-Based Constituency Parsing with a Structure-Label System and Provably Optimal Dynamic Oracles

D16-1002 [bib]: Pascual Martínez-Gómez; Yusuke Miyao
Rule Extraction for Tree-to-Tree Transducers by Cost Minimization

D16-1003 [bib]: Jessica Ficler; Yoav Goldberg
A Neural Network for Coordination Boundary Prediction

D16-1004 [bib]: Hiroshi Noji; Yusuke Miyao; Mark Johnson
Using Left-corner Parsing to Encode Universal Structural Constraints in Grammar Induction

D16-1005 [bib]: Ruihong Huang; Ignacio Cases; Dan Jurafsky; Cleo Condoravdi; Ellen Riloff
Distinguishing Past, On-going, and Future Events: The EventStatus Corpus

D16-1006 [bib]: Nikita Bhutani; H V Jagadish; Dragomir Radev
Nested Propositions in Open Information Extraction

D16-1007 [bib]: Yunlun Yang; Yunhai Tong; Shulei Ma; Zhi-Hong Deng
A Position Encoding Convolutional Neural Network Based on Dependency Tree for Relation Classification

D16-1008 [bib] [attachment]: Aldrian Obaja Muis; Wei Lu
Learning to Recognize Discontiguous Entities

D16-1009 [bib]: Michael Hahn; Frank Keller
Modeling Human Reading with Neural Attention

D16-1010 [bib]: Libby Barak; Adele E. Goldberg; Suzanne Stevenson
Comparing Computational Cognitive Models of Generalization in a Language Acquisition Task

D16-1011 [bib]: Tao Lei; Regina Barzilay; Tommi Jaakkola
Rationalizing Neural Predictions

D16-1012 [bib]: Pengfei Liu; Xipeng Qiu; Xuanjing Huang
Deep Multi-Task Learning with Shared Memory for Text Classification

D16-1013 [bib]: Adam Trischler; Zheng Ye; Xingdi Yuan; Philip Bachman; Alessandro Sordoni; Kaheer Suleman
Natural Language Comprehension with the EpiReader

D16-1014 [bib]: Rebecca Sharp; Mihai Surdeanu; Peter Jansen; Peter Clark; Michael Hammond
Creating Causal Embeddings for Question Answering with Minimal Supervision

D16-1015 [bib]: Semih Yavuz; Izzeddin Gur; Yu Su; Mudhakar Srivatsa; Xifeng Yan
Improving Semantic Parsing via Answer Type Inference

D16-1016 [bib]: Jayant Krishnamurthy; Oyvind Tafjord; Aniruddha Kembhavi
Semantic Parsing to Probabilistic Programs for Situated Question Answering

D16-1017 [bib]: Ottokar Tilk; Vera Demberg; Asad Sayeed; Dietrich Klakow; Stefan Thater
Event participant modelling with neural networks

D16-1018 [bib]: Lin Qiu; Kewei Tu; Yong Yu
Context-Dependent Sense Embedding

D16-1019 [bib] [attachment]: Shu Guo; Quan Wang; Lihong Wang; Bin Wang; Li Guo
Jointly Embedding Knowledge Graphs and Logical Rules

D16-1020 [bib]: Chloé Braud; Pascal Denis
Learning Connective-based Word Representations for Implicit Discourse Relation Identification

D16-1021 [bib]: Duyu Tang; Bing Qin; Ting Liu
Aspect Level Sentiment Classification with Deep Memory Network

D16-1022 [bib]: Lei Shu; Bing Liu; Hu Xu; Annice Kim
Lifelong-RL: Lifelong Relaxation Labeling for Separating Entities and Aspects in Opinion Targets

D16-1023 [bib]: Jianfei Yu; Jing Jiang
Learning Sentence Embeddings with Auxiliary Tasks for Cross-Domain Sentiment Classification

D16-1024 [bib]: Xinjie Zhou; Xiaojun Wan; Jianguo Xiao
Attention-based LSTM Network for Cross-Lingual Sentiment Classification

D16-1025 [bib]: Luisa Bentivogli; Arianna Bisazza; Mauro Cettolo; Marcello Federico
Neural versus Phrase-Based Machine Translation Quality: a Case Study

D16-1026 [bib]: Orhan Firat; Baskaran Sankaran; Yaser Al-Onaizan; Fatos T. Yarman Vural; Kyunghyun Cho
Zero-Resource Translation with Multi-Lingual Neural Machine Translation

D16-1027 [bib]: Mingxuan Wang; Zhengdong Lu; Hang Li; Qun Liu
Memory-enhanced Decoder for Neural Machine Translation

D16-1028 [bib]: Zita Marinho; André F. T. Martins; Shay B. Cohen; Noah A. Smith
Semi-Supervised Learning of Sequence Models with Method of Moments

D16-1029 [bib]: Shyam Upadhyay; Ming-Wei Chang; Kai-Wei Chang; Wen-tau Yih
Learning from Explicit and Implicit Supervision Jointly For Algebra Word Problems

D16-1030 [bib]: Jeniya Tabassum; Alan Ritter; Wei Xu
TweeTime : A Minimally Supervised Method for Recognizing and Normalizing Time Expressions in Twitter

D16-1031 [bib]: Yishu Miao; Phil Blunsom
Language as a Latent Variable: Discrete Generative Models for Sentence Compression

D16-1032 [bib]: Chloé Kiddon; Luke Zettlemoyer; Yejin Choi
Globally Coherent Text Generation with Neural Checklist Models

D16-1033 [bib]: Kristina Toutanova; Chris Brockett; Ke M. Tran; Saleema Amershi
A Dataset and Evaluation Metrics for Abstractive Compression of Sentences and Short Paragraphs

D16-1034 [bib]: Dominique Brunato; Andrea Cimino; Felice Dell'Orletta; Giulia Venturi
PaCCSS-IT: A Parallel Corpus of Complex-Simple Sentences for Automatic Text Simplification

D16-1035 [bib]: Qi Li; Tianshi Li; Baobao Chang
Discourse Parsing with Attention-based Hierarchical Neural Networks

D16-1036 [bib]: Xiangyang Zhou; Daxiang Dong; Hua Wu; Shiqi Zhao; Dianhai Yu; Hao Tian; Xuan Liu; Rui Yan
Multi-view Response Selection for Human-Computer Conversation

D16-1037 [bib]: Biao Zhang; Deyi Xiong; jinsong su; Qun Liu; Rongrong Ji; Hong Duan; Min Zhang
Variational Neural Discourse Relation Recognizer

D16-1038 [bib] [attachment]: Haoruo Peng; Yangqiu Song; Dan Roth
Event Detection and Co-reference with Minimal Supervision

D16-1039 [bib]: Tuan Luu Anh; Yi Tay; Siu Cheung Hui; See Kiong Ng
Learning Term Embeddings for Taxonomic Relation Identification Using Dynamic Weighting Neural Network

D16-1040 [bib]: Madhav Nimishakavi; Uday Singh Saini; Partha Talukdar
Relation Schema Induction using Tensor Factorization with Side Information

D16-1041 [bib]: Luis Espinosa Anke; Jose Camacho-Collados; Claudio Delli Bovi; Horacio Saggion
Supervised Distributional Hypernym Discovery via Domain Adaptation

D16-1042 [bib]: Tomáš Brychcín
Latent Tree Language Model

D16-1043 [bib]: Douwe Kiela; Anita Lilla Verő; Stephen Clark
Comparing Data Sources and Architectures for Deep Visual Representation Learning in Semantics

D16-1044 [bib]: Akira Fukui; Dong Huk Park; Daylen Yang; Anna Rohrbach; Trevor Darrell; Marcus Rohrbach
Multimodal Compact Bilinear Pooling for Visual Question Answering and Visual Grounding

D16-1045 [bib] [attachment]: Rotem Dror; Roi Reichart
The Structured Weighted Violations Perceptron Algorithm

D16-1046 [bib]: Lili Mou; Zhao Meng; Rui Yan; Ge Li; Yan Xu; Lu Zhang; Zhi Jin
How Transferable are Neural Networks in NLP Applications?

D16-1047 [bib]: Parminder Bhatia; Robert Guthrie; Jacob Eisenstein
Morphological Priors for Probabilistic Neural Word Embeddings

D16-1048 [bib]: Wenbin Jiang; Wen Zhang; Jinan Xu; Rangjia Cai
Automatic Cross-Lingual Similarization of Dependency Grammars for Tree-based Machine Translation

D16-1049 [bib] [attachment]: Naoki Otani; Toshiaki Nakazawa; Daisuke Kawahara; Sadao Kurohashi
IRT-based Aggregation Model of Crowdsourced Pairwise Comparison for Evaluating Machine Translations

D16-1050 [bib]: Biao Zhang; Deyi Xiong; jinsong su; Hong Duan; Min Zhang
Variational Neural Machine Translation

D16-1051 [bib]: Andrei Simion; Michael Collins; Cliff Stein
Towards a Convex HMM Surrogate for Word Alignment

D16-1052 [bib]: Huazheng Wang; Fei Tian; Bin Gao; Chengjieren Zhu; Jiang Bian; Tie-Yan Liu
Solving Verbal Questions in IQ Test by Knowledge-Powered Word Embedding

D16-1053 [bib]: Jianpeng Cheng; Li Dong; Mirella Lapata
Long Short-Term Memory-Networks for Machine Reading

D16-1054 [bib] [attachment]: Yu Su; Huan Sun; Brian Sadler; Mudhakar Srivatsa; Izzeddin Gur; Zenghui Yan; Xifeng Yan
On Generating Characteristic-rich Question Sets for QA Evaluation

D16-1055 [bib]: Ferhan Ture; Elizabeth Boschee
Learning to Translate for Multilingual Question Answering

D16-1056 [bib]: Ahmed Abdelwahab; Reinhold Kliegl; Niels Landwehr
A Semiparametric Model for Bayesian Reader Identification

D16-1057 [bib]: William L. Hamilton; Kevin Clark; Jure Leskovec; Dan Jurafsky
Inducing Domain-Specific Sentiment Lexicons from Unlabeled Corpora

D16-1058 [bib]: Yequan Wang; Minlie Huang; xiaoyan zhu; Li Zhao
Attention-based LSTM for Aspect-level Sentiment Classification

D16-1059 [bib]: Wenya Wang; Sinno Jialin Pan; Daniel Dahlmeier; Xiaokui Xiao
Recursive Neural Conditional Random Fields for Aspect-based Sentiment Analysis

D16-1060 [bib]: Abhishek Laddha; Arjun Mukherjee
Extracting Aspect Specific Opinion Expressions

D16-1061 [bib]: Deyu ZHOU; Xuan Zhang; Yin Zhou; Quan Zhao; Xin Geng
Emotion Distribution Learning from Texts

D16-1062 [bib]: John Lalor; Hao Wu; hong yu
Building an Evaluation Scale using Item Response Theory

D16-1063 [bib] [attachment]: Shihao Ji; Hyokun Yun; Pinar Yanardag; Shin Matsushima; S. V. N. Vishwanathan
WordRank: Learning Word Embeddings via Robust Ranking

D16-1064 [bib]: Yu-Ping Ruan; Zhen-Hua Ling; Yu Hu
Exploring Semantic Representation in Brain Activity Using Word Embeddings

D16-1065 [bib]: Junsheng Zhou; Feiyu Xu; Hans Uszkoreit; Weiguang QU; Ran Li; Yanhui Gu
AMR Parsing with an Incremental Joint Model

D16-1066 [bib]: Ethan Fast; Eric Horvitz
Identifying Dogmatism in Social Media: Signals and Models

D16-1067 [bib]: Dong Zhou; Séamus Lawless; Xuan Wu; Wenyu Zhao; Jianxun Liu
Enhanced Personalized Search using Social Data

D16-1068 [bib]: Ilan Tchernowitz; Liron Yedidsion; Roi Reichart
Effective Greedy Inference for Graph-based Non-Projective Dependency Parsing

D16-1069 [bib]: Qi Zhang; Jin Qian; Ya Guo; Yaqian Zhou; Xuanjing Huang
Generating Abbreviations for Chinese Named Entities Using Recurrent Neural Network with Dynamic Dictionary

D16-1070 [bib]: Hongshen Chen; Yue Zhang; Qun Liu
Neural Network for Heterogeneous Annotations

D16-1071 [bib]: Sebastian Ebert; Thomas Müller; Hinrich Schütze
LAMB: A Good Shepherd of Morphologically Rich Languages

D16-1072 [bib]: Zhenghua Li; Jiayuan Chao; Min Zhang; Jiwen Yang
Fast Coupled Sequence Labeling on Heterogeneous Annotations via Context-aware Pruning

D16-1073 [bib]: Yong Jiang; Wenjuan Han; Kewei Tu
Unsupervised Neural Dependency Parsing

D16-1074 [bib] [attachment]: Daraksha Parveen; Mohsen Mesgar; Michael Strube
Generating Coherent Summaries of Scientific Articles Using Coherence Patterns

D16-1075 [bib]: Tao Ge; Lei Cui; Baobao Chang; Sujian Li; Ming Zhou; Zhifang Sui
News Stream Summarization using Burst Information Networks

D16-1076 [bib]: Ye Zhang; Iain Marshall; Byron C. Wallace
Rationale-Augmented Convolutional Neural Networks for Text Classification

D16-1077 [bib]: Yu-Yang Huang; Shou-De Lin
Transferring User Interests Across Websites with Unstructured Text for Cold-Start Recommendation

D16-1078 [bib] [attachment]: Zhong Qian; Peifeng Li; Qiaoming Zhu; Guodong Zhou; Zhunchen Luo; Wei Luo
Speculation and Negation Scope Detection via Convolutional Neural Networks

D16-1079 [bib]: Peng Qian; Xipeng Qiu; Xuanjing Huang
Analyzing Linguistic Knowledge in Sequential Model of Sentence

D16-1080 [bib]: Qi Zhang; Yang Wang; Yeyun Gong; Xuanjing Huang
Keyphrase Extraction Using Deep Recurrent Neural Networks on Twitter

D16-1081 [bib]: Chuanqi Tan; Furu Wei; Li Dong; Weifeng Lv; Ming Zhou
Solving and Generating Chinese Character Riddles

D16-1082 [bib]: Abhyuday Jagannatha; hong yu
Structured prediction models for RNN based sequence labeling in clinical text

D16-1083 [bib]: Xuepeng Wang; Kang Liu; Shizhu He; Jun Zhao
Learning to Represent Review with Tensor Decomposition for Spam Detection

D16-1084 [bib]: Isabelle Augenstein; Tim Rocktäschel; Andreas Vlachos; Kalina Bontcheva
Stance Detection with Bidirectional Conditional Encoding

D16-1085 [bib]: Thien Huu Nguyen; Ralph Grishman
Modeling Skip-Grams for Event Detection with Convolutional Neural Networks

D16-1086 [bib]: Tobias Falke; Gabriel Stanovsky; Iryna Gurevych; Ido Dagan
Porting an Open Information Extraction System from English to German

D16-1087 [bib]: Lizhen Qu; Gabriela Ferraro; Liyuan Zhou; Weiwei Hou; Timothy Baldwin
Named Entity Recognition for Novel Types by Transfer Learning

D16-1088 [bib]: Allison Badgett; Ruihong Huang
Extracting Subevents via an Effective Two-phase Approach

D16-1089 [bib]: Tanmoy Mukherjee; Timothy Hospedales
Gaussian Visual-Linguistic Embedding for Zero-Shot Recognition

D16-1090 [bib] [attachment]: Arijit Ray; Gordon Christie; Mohit Bansal; Dhruv Batra; Devi Parikh
Question Relevance in VQA: Identifying Non-Visual And False-Premise Questions

D16-1091 [bib] [attachment]: Harsh Agrawal; Arjun Chandrasekaran; Dhruv Batra; Devi Parikh; Mohit Bansal
Sort Story: Sorting Jumbled Images and Captions into Stories

D16-1092 [bib] [attachment]: Abhishek Das; Harsh Agrawal; Larry Zitnick; Devi Parikh; Dhruv Batra
Human Attention in Visual Question Answering: Do Humans and Deep Networks look at the same regions?

D16-1093 [bib]: Yiren Wang; Fei Tian
Recurrent Residual Learning for Sequence Classification

D16-1094 [bib]: Ehsan Shareghi; Trevor Cohn; Gholamreza Haffari
Richer Interpolative Smoothing Based on Modified Kneser-Ney Language Modeling

D16-1095 [bib] [attachment]: Wei Lu; Hai Leong Chieu; Jonathan Löfgren
A General Regularization Framework for Domain Adaptation

D16-1096 [bib]: Haitao Mi; Baskaran Sankaran; Zhiguo Wang; Abe Ittycheriah
Coverage Embedding Models for Neural Machine Translation

D16-1097 [bib]: Katharina Kann; Ryan Cotterell; Hinrich Schütze
Neural Morphological Analysis: Encoding-Decoding Canonical Segments

D16-1098 [bib]: Peng Shi; Zhiyang Teng; Yue Zhang
Exploiting Mutual Benefits between Syntax and Semantic Roles using Neural Network

D16-1099 [bib]: Magnus Sahlgren; Alessandro Lenci
The Effects of Data Size and Frequency Range on Distributional Semantic Models

D16-1100 [bib] [attachment]: Rongchao Yin; Quan Wang; Peng Li; Rui Li; Bin Wang
Multi-Granularity Chinese Word Embedding

D16-1101 [bib]: Georgios Spithourakis; Isabelle Augenstein; Sebastian Riedel
Numerically Grounded Language Models for Semantic Error Correction

D16-1102 [bib]: Alan Akbik; vishwajeet kumar; Yunyao Li
Towards Semi-Automatic Generation of Proposition Banks for Low-Resource Languages

D16-1103 [bib]: Sebastian Ruder; Parsa Ghaffari; John G. Breslin
A Hierarchical Model of Reviews for Aspect-based Sentiment Analysis

D16-1104 [bib]: Aditya Joshi; Vaibhav Tripathi; Kevin Patel; Pushpak Bhattacharyya; Mark Carman
Are Word Embedding-based Features Useful for Sarcasm Detection?

D16-1105 [bib]: Javid Ebrahimi; Dejing Dou; Daniel Lowd
Weakly Supervised Tweet Stance Classification by Relational Bootstrapping

D16-1106 [bib] [attachment]: Ellie Pavlick; Heng Ji; Xiaoman Pan; Chris Callison-Burch
The Gun Violence Database: A new task and data set for NLP

D16-1107 [bib]: Tom Lippincott; Benjamin Van Durme
Fluency detection on communication networks

D16-1108 [bib]: Trang Tran; Mari Ostendorf
Characterizing the Language of Online Communities and its Relation to Community Reception

D16-1109 [bib]: Masashi Yoshikawa; Hiroyuki Shindo; Yuji Matsumoto
Joint Transition-based Dependency Parsing and Disfluency Detection for Automatic Speech Recognition Texts

D16-1110 [bib]: Dario Bertero; Farhad Bin Siddique; Chien-Sheng Wu; Yan Wan; Ricky Ho Yin Chan; Pascale Fung
Real-Time Speech Emotion and Sentiment Recognition for Interactive Dialogue Systems

D16-1111 [bib]: Miguel Ballesteros; Leo Wanner
A Neural Network Architecture for Multilingual Punctuation Generation

D16-1112 [bib]: Sho Takase; Jun Suzuki; Naoaki Okazaki; Tsutomu Hirao; Masaaki Nagata
Neural Headline Generation on Abstract Meaning Representation

D16-1113 [bib]: Taygun Kekec; David M. J. Tax
Robust Gram Embeddings

D16-1114 [bib] [attachment]: Yea Seul Kim; Jessica Hullman; Matthew Burgess; Eytan Adar
SimpleScience: Lexical Simplification of Scientific Terminology

D16-1115 [bib]: Fei Dong; Yue Zhang
Automatic Features for Essay Scoring – An Empirical Study

D16-1116 [bib]: Tomáš Kočiský; Gábor Melis; Edward Grefenstette; Chris Dyer; Wang Ling; Phil Blunsom; Karl Moritz Hermann
Semantic Parsing with Semi-Supervised Sequential Autoencoders

D16-1117 [bib]: Subhro Roy; Shyam Upadhyay; Dan Roth
Equation Parsing : Mapping Sentences to Grounded Equations

D16-1118 [bib]: Jordan Sanders; Eduardo Blanco
Automatic Extraction of Implicit Interpretations from Modal Constructions

D16-1119 [bib]: Zahra Sarabi; Eduardo Blanco
Understanding Negation in Positive Terms Using Syntactic Dependencies

D16-1120 [bib] [attachment]: Su Lin Blodgett; Lisa Green; Brendan O'Connor
Demographic Dialectal Variation in Social Media: A Case Study of African-American English

D16-1121 [bib]: Koustav Rudra; Shruti Rijhwani; Rafiya Begum; Kalika Bali; Monojit Choudhury; Niloy Ganguly
Understanding Language Preference for Expression of Opinion and Sentiment: What do Hindi-English Speakers do on Twitter?

D16-1122 [bib] [attachment]: Allison Chaney; Hanna Wallach; Matthew Connelly; David Blei
Detecting and Characterizing Events

D16-1123 [bib]: Ngoc-Quan Pham; Germán Kruszewski; Gemma Boleda
Convolutional Neural Network Language Models

D16-1124 [bib]: Graham Neubig; Chris Dyer
Generalizing and Hybridizing Count-based and Neural Language Models

D16-1125 [bib]: Jacob Andreas; Dan Klein
Reasoning about Pragmatics with Neural Listeners and Speakers

D16-1126 [bib]: Marjan Ghazvininejad; Xing Shi; Yejin Choi; Kevin Knight
Generating Topical Poetry

D16-1127 [bib]: Jiwei Li; Will Monroe; Alan Ritter; Dan Jurafsky; Michel Galley; Jianfeng Gao
Deep Reinforcement Learning for Dialogue Generation

D16-1128 [bib]: Rémi Lebret; David Grangier; Michael Auli
Neural Text Generation from Structured Data with Application to the Biography Domain

D16-1129 [bib]: Ivan Habernal; Iryna Gurevych
What makes a convincing argument? Empirical analysis and detecting attributes of convincingness in Web argumentation

D16-1130 [bib]: Yang Liu; Sujian Li
Recognizing Implicit Discourse Relations via Repeated Reading: Neural Networks with Multi-Level Attention

D16-1131 [bib]: Pranav Anand; Daniel Hardt
Antecedent Selection for Sluicing: Structure and Content

D16-1132 [bib]: Ryu Iida; Kentaro Torisawa; Jong-Hoon Oh; Canasai Kruengkrai; Julien Kloetzer
Intra-Sentential Subject Zero Anaphora Resolution using Multi-Column Convolutional Neural Network

D16-1133 [bib]: Antonios Anastasopoulos; David Chiang; Long Duong
An Unsupervised Probability Model for Speech-to-Translation Alignment of Low-Resource Languages

D16-1134 [bib]: Alexandra Birch; Omri Abend; Ondřej Bojar; Barry Haddow
HUME: Human UCCA-Based Evaluation of Machine Translation

D16-1135 [bib]: Jian Ni; Radu Florian
Improving Multilingual Named Entity Recognition with Wikipedia Entity Type Mapping

D16-1136 [bib]: Long Duong; Hiroshi Kanayama; Tengfei Ma; Steven Bird; Trevor Cohn
Learning Crosslingual Word Embeddings without Bilingual Corpora

D16-1137 [bib]: Sam Wiseman; Alexander M. Rush
Sequence-to-Sequence Learning as Beam-Search Optimization

D16-1138 [bib]: Lei Yu; Jan Buys; Phil Blunsom
Online Segment to Segment Neural Transduction

D16-1139 [bib]: Yoon Kim; Alexander M. Rush
Sequence-Level Knowledge Distillation

D16-1140 [bib]: Yuta Kikuchi; Graham Neubig; Ryohei Sasano; Hiroya Takamura; Manabu Okumura
Controlling Output Length in Neural Encoder-Decoders

D16-1141 [bib]: Cole Peterson; Alona Fyshe
Poet Admits // Mute Cypher: Beam Search to find Mutually Enciphering Poetic Texts

D16-1142 [bib]: Tanmoy Chakraborty; Ramasuri Narayanam
All Fingers are not Equal: Intensity of References in Scientific Articles

D16-1143 [bib]: Yuan Wang; Yang Xiao; Chao Ma; Zhen Xiao
Improving Users' Demographic Prediction via the Videos They Talk about

D16-1144 [bib] [attachment]: Xiang Ren; Wenqi He; Meng Qu; Lifu Huang; Heng Ji; Jiawei Han
AFET: Automatic Fine-Grained Entity Typing by Hierarchical Partial-Label Embedding

D16-1145 [bib]: Zhuoyu Wei; Jun Zhao; Kang Liu
Mining Inference Formulas by Goal-Directed Random Walks

D16-1146 [bib]: Thomas Demeester; Tim Rocktäschel; Sebastian Riedel
Lifted Rule Injection for Relation Embeddings

D16-1147 [bib]: Alexander Miller; Adam Fisch; Jesse Dodge; Amir-Hossein Karimi; Antoine Bordes; Jason Weston
Key-Value Memory Networks for Directly Reading Documents

D16-1148 [bib] [attachment]: Dallas Card; Justin Gross; Amber Boydstun; Noah A. Smith
Analyzing Framing through the Casts of Characters in the News

D16-1149 [bib] [attachment]: Diane Litman; Susannah Paletz; Zahra Rahimi; Stefani Allegretti; Caitlin Rice
The Teams Corpus and Entrainment in Multi-Party Spoken Dialogues

D16-1150 [bib]: Tao Ding; Shimei Pan
Personalized Emphasis Framing for Persuasive Message Generation

D16-1151 [bib]: Samuel Louvan; Chetan Naik; Sadhana Kumaravel; Heeyoung Kwon; Niranjan Balasubramanian; Peter Clark
Cross Sentence Inference for Process Knowledge

D16-1152 [bib] [attachment]: Yi Yang; Ming-Wei Chang; Jacob Eisenstein
Toward Socially-Infused Information Extraction: Embedding Authors, Mentions, and Entities

D16-1153 [bib]: Akash Bharadwaj; David Mortensen; Chris Dyer; Jaime Carbonell
Phonologically Aware Neural Model for Named Entity Recognition in Low Resource Transfer Settings

D16-1154 [bib]: Youssef Oualil; Mittul Singh; Clayton Greenberg; Dietrich Klakow
Long-Short Range Context Neural Networks for Language Modeling

D16-1155 [bib]: Changsong Liu; Shaohua Yang; Sari Saba-Sadiya; Nishant Shukla; Yunzhong He; Song-chun Zhu; Joyce Chai
Jointly Learning Grounded Task Structures from Language Instruction and Visual Demonstration

D16-1156 [bib] [attachment]: Gordon Christie; Ankit Laddha; Aishwarya Agrawal; Stanislaw Antol; Yash Goyal; Kevin Kochersberger; Dhruv Batra
Resolving Language and Vision Ambiguities Together: Joint Segmentation & Prepositional Attachment Resolution in Captioned Scenes

D16-1157 [bib] [attachment]: John Wieting; Mohit Bansal; Kevin Gimpel; Karen Livescu
Charagram: Embedding Words and Sentences via Character n-grams

D16-1158 [bib]: Pavel Sountsov; Sunita Sarawagi
Length bias in Encoder Decoder Models and a Case for Global Conditioning

D16-1159 [bib]: Xing Shi; Inkit Padhi; Kevin Knight
Does String-Based Neural MT Learn Source Syntax?

D16-1160 [bib]: Jiajun Zhang; Chengqing Zong
Exploiting Source-side Monolingual Data in Neural Machine Translation

D16-1161 [bib]: Marcin Junczys-Dowmunt; Roman Grundkiewicz
Phrase-based Machine Translation is State-of-the-Art for Automatic Grammatical Error Correction

D16-1162 [bib]: Philip Arthur; Graham Neubig; Satoshi Nakamura
Incorporating Discrete Translation Lexicons into Neural Machine Translation

D16-1163 [bib]: Barret Zoph; Deniz Yuret; Jonathan May; Kevin Knight
Transfer Learning for Low-Resource Neural Machine Translation

D16-1164 [bib]: Deepak P
MixKMeans: Clustering Question-Answer Archives

D16-1165 [bib]: Preslav Nakov; Lluís Màrquez; Francisco Guzmán
It Takes Three to Tango: Triangulation Approach to Answer Ranking in Community Question Answering

D16-1166 [bib]: Xiaodong He; David Golub
Character-Level Question Answering with Attention

D16-1167 [bib]: Guillaume Bouchard; Pontus Stenetorp; Sebastian Riedel
Learning to Generate Textual Data

D16-1168 [bib]: Rik Koncel-Kedziorski; Ioannis Konstas; Luke Zettlemoyer; Hannaneh Hajishirzi
A Theme-Rewriting Approach for Generating Algebra Word Problems

D16-1169 [bib]: Zhiyang Teng; Duy Tin Vo; Yue Zhang
Context-Sensitive Lexicon Features for Neural Sentiment Analysis

D16-1170 [bib]: Lin Gui; Dongyin Wu; Ruifeng Xu; Qin Lu; Yu Zhou
Event-Driven Emotion Cause Extraction with Corpus Construction

D16-1171 [bib]: Huimin Chen; Maosong Sun; Cunchao Tu; Yankai Lin; Zhiyuan Liu
Neural Sentiment Classification with User and Product Attention

D16-1172 [bib]: Jiacheng Xu; Danlu Chen; Xipeng Qiu; Xuanjing Huang
Cached Long Short-Term Memory Neural Networks for Document-Level Sentiment Classification

D16-1173 [bib] [attachment]: Zhiting Hu; Zichao Yang; Ruslan Salakhutdinov; Eric Xing
Deep Neural Networks with Massive Learned Knowledge

D16-1174 [bib]: Mohammad Taher Pilehvar; Nigel Collier
De-Conflated Semantic Representations

D16-1175 [bib]: Thomas Kober; Julie Weeds; Jeremy Reffin; David Weir
Improving Sparse Word Representations with Distributional Inference for Semantic Composition

D16-1176 [bib]: Pengfei Liu; Xipeng Qiu; Yaqian Zhou; Jifan Chen; Xuanjing Huang
Modelling Interaction of Sentence Pair with Coupled-LSTMs

D16-1177 [bib]: Aaron Steven White; Drew Reisinger; Keisuke Sakaguchi; Tim Vieira; Sheng Zhang; Rachel Rudinger; Kyle Rawlins; Benjamin Van Durme
Universal Decompositional Semantics on Universal Dependencies

D16-1178 [bib] [attachment]: Yanchuan Sim; Bryan Routledge; Noah A. Smith
Friends with Motives: Using Text to Infer Influence on SCOTUS

D16-1179 [bib]: Kian Kenyon-Dean; Jackie Chi Kit Cheung; Doina Precup
Verb Phrase Ellipsis Resolution Using Discriminative and Margin-Infused Algorithms

D16-1180 [bib]: Adhiguna Kuncoro; Miguel Ballesteros; Lingpeng Kong; Chris Dyer; Noah A. Smith
Distilling an Ensemble of Greedy Dependency Parsers into One MST Parser

D16-1181 [revisions: v2] [bib]: Wenduan Xu
LSTM Shift-Reduce CCG Parsing

D16-1182 [bib]: Homa B. Hashemi; Rebecca Hwa
An Evaluation of Parser Robustness for Ungrammatical Sentences

D16-1183 [bib] [attachment]: Dipendra Kumar Misra; Yoav Artzi
Neural Shift-Reduce CCG Semantic Parsing

D16-1184 [bib]: Xiangyan Sun; Haixun Wang; Yanghua Xiao; Zhongyuan Wang
Syntactic Parsing of Web Queries

D16-1185 [bib]: Hongliang Yu; Shikun Zhang; Louis-Philippe Morency
Unsupervised Text Recap Extraction for TV Series

D16-1186 [bib]: Markus Dollmann; Michaela Geierhos
On- and Off-Topic Classification and Semantic Annotation of User-Generated Software Requirements

D16-1187 [bib]: Zhen Hai; Peilin Zhao; Peng Cheng; Peng Yang; Xiao-Li Li; Guangxia Li
Deceptive Review Spam Detection via Exploiting Task Relatedness and Unlabeled Data

D16-1188 [bib]: Konstantinos Skianis; Francois Rousseau; Michalis Vazirgiannis
Regularizing Text Categorization with Clusters of Words

D16-1189 [bib]: Ji He; Mari Ostendorf; Xiaodong He; Jianshu Chen; Jianfeng Gao; Lihong Li; Li Deng
Deep Reinforcement Learning with a Combinatorial Action Space for Predicting Popular Reddit Threads

D16-1190 [bib]: Maria Moritz; Andreas Wiederhold; Barbara Pavlek; Yuri Bizzoni; Marco Büchler
Non-Literal Text Reuse in Historical Texts: An Approach to Identify Reuse Transformations and its Application to Bible Reuse

D16-1191 [bib]: Antoine Tixier; Fragkiskos Malliaros; Michalis Vazirgiannis
A Graph Degeneracy-based Approach to Keyword Extraction

D16-1192 [bib]: Elliot Schumacher; Maxine Eskenazi; Gwen Frishkoff; Kevyn Collins-Thompson
Predicting the Relative Difficulty of Single Sentences With and Without Surrounding Context

D16-1193 [bib]: Kaveh Taghipour; Hwee Tou Ng
A Neural Approach to Automated Essay Scoring

D16-1194 [bib]: Weibo Wang; Abidalrahman Moh'd; Aminul Islam; Axel Soto; Evangelos Milios
Non-uniform Language Detection in Technical Writing

D16-1195 [bib]: Shamil Chollampatt; Duc Tam Hoang; Hwee Tou Ng
Adapting Grammatical Error Correction Based on the Native Language of Writers with Neural Network Joint Models

D16-1196 [bib]: Anoop Kunchukuttan; Pushpak Bhattacharyya
Orthographic Syllable as basic unit for SMT between Related Languages

D16-1197 [bib]: Nicholas Locascio; Karthik Narasimhan; Eduardo De Leon; Nate Kushman; Regina Barzilay
Neural Generation of Regular Expressions from Natural Language with Minimal Domain Knowledge

D16-1198 [bib]: Lucas Sterckx; Cornelia Caragea; Thomas Demeester; Chris Develder
Supervised Keyphrase Extraction as Positive Unlabeled Learning

D16-1199 [bib]: Alvaro Morales; Varot Premtoon; Cordelia Avery; Sue Felshin; Boris Katz
Learning to Answer Questions from Wikipedia Infoboxes

D16-1200 [bib]: Savelie Cornegruta; Andreas Vlachos
Timeline extraction using distant supervision and joint inference

D16-1201 [bib]: Nazneen Fatema Rajani; Raymond Mooney
Combining Supervised and Unsupervised Enembles for Knowledge Base Population

D16-1202 [bib]: Kazuya Kawakami; Chris Dyer; Bryan Routledge; Noah A. Smith
Character Sequence Models for Colorful Words

D16-1203 [bib] [attachment]: Aishwarya Agrawal; Dhruv Batra; Devi Parikh
Analyzing the Behavior of Visual Question Answering Models

D16-1204 [bib]: Subhashini Venugopalan; Lisa Anne Hendricks; Raymond Mooney; Kate Saenko
Improving LSTM-based Video Description with Linguistic Knowledge Mined from Text

D16-1205 [bib]: Emmanuele Chersoni; Enrico Santus; Alessandro Lenci; Philippe Blache; Chu-Ren Huang
Representing Verbs with Rich Contexts: an Evaluation on Verb Similarity

D16-1206 [bib]: Tim Vieira; Ryan Cotterell; Jason Eisner
Speed-Accuracy Tradeoffs in Tagging with Variable-Order CRFs and Structured Sparsity

D16-1207 [bib]: Yitong Li; Trevor Cohn; Timothy Baldwin
Learning Robust Representations of Text

D16-1208 [bib]: Kewei Tu
Modified Dirichlet Distribution: Allowing Negative Parameters to Induce Stronger Sparsity

D16-1209 [bib]: Yasumasa Miyamoto; Kyunghyun Cho
Gated Word-Character Recurrent Language Model

D16-1210 [bib]: Hidetaka Kamigaito; Akihiro Tamura; Hiroya Takamura; Manabu Okumura; Eiichiro Sumita
Unsupervised Word Alignment by Agreement Under ITG Constraint

D16-1211 [bib]: Miguel Ballesteros; Yoav Goldberg; Chris Dyer; Noah A. Smith
Training with Exploration Improves a Greedy Stack LSTM Parser

D16-1212 [bib]: Lei Sha; Sujian Li; Baobao Chang; Zhifang Sui; Tingsong Jiang
Capturing Argument Relationship for Chinese Semantic Role Labeling

D16-1213 [bib]: Haoyan Xu; Brian Murphy; Alona Fyshe
BrainBench: A Brain-Image Test Suite for Distributional Semantic Models

D16-1214 [bib]: Yonatan Bisk; Siva Reddy; John Blitzer; Julia Hockenmaier; Mark Steedman
Evaluating Induced CCG Parsers on Grounded Semantic Parsing

D16-1215 [bib]: Marianna Apidianaki
Vector-space models for PPDB paraphrase ranking in context

D16-1216 [bib] [attachment]: Malika Aubakirova; Mohit Bansal
Interpreting Neural Networks to Improve Politeness Comprehension

D16-1217 [bib]: Laura Smith; Salvatore Giorgi; Rishi Solanki; Johannes Eichstaedt; H. Andrew Schwartz; Muhammad Abdul-Mageed; Anneke Buffone; Lyle Ungar
Does ‘well-being’ translate on Twitter?

D16-1218 [bib]: Smitha Milli; David Bamman
Beyond Canonical Texts: A Computational Analysis of Fanfiction

D16-1219 [bib]: Masoud Rouhizadeh; Lyle Ungar; Anneke Buffone; H. Andrew Schwartz
Using Syntactic and Semantic Context to Explore Psychodemographic Differences in Self-reference

D16-1220 [bib]: Gözde Özbal; Carlo Strapparava; Serra Sinem Tekiroglu; Daniele Pighin
Learning to Identify Metaphors from a Corpus of Proverbs

D16-1221 [bib]: Peter Kraft; Hirsh Jain; Alexander M. Rush
An Embedding Model for Predicting Roll-Call Votes

D16-1222 [bib]: Young-Bum Kim; Alexandre Rochette; Ruhi Sarikaya
Natural Language Model Re-usability for Scaling to Different Domains

D16-1223 [bib]: Gakuto Kurata; Bing Xiang; Bowen Zhou; Mo Yu
Leveraging Sentence-level Information with Encoder LSTM for Semantic Slot Filling

D16-1224 [bib]: Linfeng Song; Yue Zhang; Xiaochang Peng; Zhiguo Wang; Daniel Gildea
AMR-to-text generation as a Traveling Salesman Problem

D16-1225 [bib] [attachment]: Raymond Hendy Susanto; Hai Leong Chieu; Wei Lu
Learning to Capitalize with Character-Level Recurrent Neural Networks: An Empirical Study

D16-1226 [bib]: Christopher Rohlfs; Sunandan Chakraborty; Lakshminarayanan Subramanian
The Effects of the Content of FOMC Communications on US Treasury Rates

D16-1227 [bib] [attachment]: Youyang Gu; Tao Lei; Regina Barzilay; Tommi Jaakkola
Learning to refine text based recommendations

D16-1228 [bib]: Courtney Napoles; Keisuke Sakaguchi; Joel Tetreault
There's No Comparison: Reference-less Evaluation Metrics in Grammatical Error Correction

D16-1229 [bib]: William L. Hamilton; Jure Leskovec; Dan Jurafsky
Cultural Shift or Linguistic Drift? Comparing Two Computational Measures of Semantic Change

D16-1230 [bib] [attachment]: Chia-Wei Liu; Ryan Lowe; Iulian Serban; Mike Noseworthy; Laurent Charlin; Joelle Pineau
How NOT To Evaluate Your Dialogue System: An Empirical Study of Unsupervised Evaluation Metrics for Dialogue Response Generation

D16-1231 [bib]: Hiroki Ouchi; Yuta Tsuboi
Addressee and Response Selection for Multi-Party Conversation

D16-1232 [bib]: Kei Wakabayashi; Johane Takeuchi; Kotaro Funakoshi; Mikio Nakano
Nonparametric Bayesian Models for Spoken Language Understanding

D16-1233 [bib]: Tsung-Hsien Wen; Milica Gasic; Nikola Mrkšić; Lina M. Rojas Barahona; Pei-Hao Su; Stefan Ultes; David Vandyke; Steve Young
Conditional Generation and Snapshot Learning in Neural Dialogue Systems

D16-1234 [bib]: Stephen Roller; Katrin Erk
Relations such as Hypernymy: Identifying and Exploiting Hearst Patterns in Distributional Vectors for Lexical Entailment

D16-1235 [bib] [attachment]: Daniela Gerz; Ivan Vulić; Felix Hill; Roi Reichart; Anna Korhonen
SimVerb-3500: A Large-Scale Evaluation Set of Verb Similarity

D16-1236 [bib]: Adam Grycner; Gerhard Weikum
POLY: Mining Relational Paraphrases from Multilingual Sentences

D16-1237 [bib]: Tao Li; Vivek Srikumar
Exploiting Sentence Similarities for Better Alignments

D16-1238 [bib]: Hao Cheng; Hao Fang; Xiaodong He; Jianfeng Gao; Li Deng
Bi-directional Attention with Agreement for Dependency Parsing

D16-1239 [bib]: Yevgeni Berzak; Yan Huang; Andrei Barbu; Anna Korhonen; Boris Katz
Anchoring and Agreement in Syntactic Annotations

D16-1240 [bib] [attachment]: Ellie Pavlick; Chris Callison-Burch
Tense Manages to Predict Implicative Behavior in Verbs

D16-1241 [bib] [attachment]: Takeshi Onishi; Hai Wang; Mohit Bansal; Kevin Gimpel; David McAllester
Who did What: A Large-Scale Person-Centered Cloze Dataset

D16-1242 [bib]: Koji Mineshima; Ribeka Tanaka; Pascual Martínez-Gómez; Yusuke Miyao; Daisuke Bekki
Building compositional semantics and higher-order inference system for a wide-coverage Japanese CCG parser

D16-1243 [bib]: Will Monroe; Noah D. Goodman; Christopher Potts
Learning to Generate Compositional Color Descriptions

D16-1244 [bib]: Ankur Parikh; Oscar Täckström; Dipanjan Das; Jakob Uszkoreit
A Decomposable Attention Model for Natural Language Inference

D16-1245 [bib]: Kevin Clark; Christopher D. Manning
Deep Reinforcement Learning for Mention-Ranking Coreference Models

D16-1246 [bib] [attachment]: Lianhui Qin; Zhisong Zhang; Hai Zhao
A Stacking Gated Neural Architecture for Implicit Discourse Relation Classification

D16-1247 [bib]: Toshiaki Nakazawa; John Richardson; Sadao Kurohashi
Insertion Position Selection Model for Flexible Non-Terminals in Dependency Tree-to-Tree Machine Translation

D16-1248 [bib]: Xing Shi; Kevin Knight; Deniz Yuret
Why Neural Translations are the Right Length

D16-1249 [bib]: Haitao Mi; Zhiguo Wang; Abe Ittycheriah
Supervised Attentions for Neural Machine Translation

D16-1250 [bib]: Mikel Artetxe; Gorka Labaka; Eneko Agirre
Learning principled bilingual mappings of word embeddings while preserving monolingual invariance

D16-1251 [bib]: Ben Russell; Duncan Gillespie
Measuring the behavioral impact of machine translation quality improvements with A/B testing

D16-1252 [bib]: Gabriel Stanovsky; Ido Dagan
Creating a Large Benchmark for Open Information Extraction

D16-1253 [bib]: Changxing Wu; xiaodong shi; Yidong Chen; Yanzhou Huang; jinsong su
Bilingually-constrained Synthetic Data for Implicit Discourse Relation Recognition

D16-1254 [bib]: Jacob Buckman; Miguel Ballesteros; Chris Dyer
Transition-Based Dependency Parsing with Heuristic Backtracking

D16-1255 [bib]: Allen Schmaltz; Alexander M. Rush; Stuart Shieber
Word Ordering Without Syntax

D16-1256 [bib]: Ryan Cotterell; Arun Kumar; Hinrich Schütze
Morphological Segmentation Inside-Out

D16-1257 [bib]: Do Kook Choe; Eugene Charniak
Parsing as Language Modeling

D16-1258 [bib]: Luheng He; Julian Michael; Mike Lewis; Luke Zettlemoyer
Human-in-the-Loop Parsing

D16-1259 [bib]: Sandro Bauer; Simone Teufel
Unsupervised Timeline Generation for Wikipedia History Articles

D16-1260 [bib]: Tingsong Jiang; Tianyu Liu; Tao Ge; Lei Sha; Sujian Li; Baobao Chang; Zhifang Sui
Encoding Temporal Information for Time-Aware Link Prediction

D16-1261 [bib] [attachment]: Karthik Narasimhan; Adam Yala; Regina Barzilay
Improving Information Extraction by Acquiring External Evidence with Reinforcement Learning

D16-1262 [bib]: Kenton Lee; Mike Lewis; Luke Zettlemoyer
Global Neural CCG Parsing with Optimality Guarantees

D16-1263 [bib]: Oliver Adams; Graham Neubig; Trevor Cohn; Steven Bird; Quoc Truong Do; Satoshi Nakamura
Learning a Lexicon and Translation Model from Phoneme Lattices

D16-1264 [bib]: Pranav Rajpurkar; Jian Zhang; Konstantin Lopyrev; Percy Liang
SQuAD: 100,000+ Questions for Machine Comprehension of Text