ACL Logo ACL Anthology
A Digital Archive of Research Papers in Computational Linguistics

Google search the Anthology
» Toggle Table of Contents
Proceedings of the 17th Conference on Computational Linguistics and Speech Processing
International Journal of Computational Linguistics & Chinese Language Processing, Volume 10, Number 1, March 2005
International Journal of Computational Linguistics & Chinese Language Processing, Volume 10, Number 2, June 2005: Special Issue on Annotated Speech Corpora
International Journal of Computational Linguistics & Chinese Language Processing, Volume 10, Number 3, September 2005: Special Issue on Selected Papers from ROCLING XVI
International Journal of Computational Linguistics & Chinese Language Processing, Volume 10, Number 4, December 2005: Special Issue on Selected Papers from CLSW-5

Proceedings of the 17th Conference on Computational Linguistics and Speech Processing

O05-1: Entire volume

O05-1001: Jhing-Fa Wang; Po-Chuan Lin; Jia-Ching Wang; Hao-Ching Sung
以支援向量機為基礎之新穎語者切換偵測演算法 (A Novel Algorithm for Speaker Change Detection Based on Support Vector Machine) [In Chinese]

O05-1002: Chun-Ching Su; Hsiao-Chuan Wang
錄音資料中的語者切割與分群 (Speaker Segmentation and Clustering for the Recorded Speech) [In Chinese]

O05-1003: Yuan-Fu Liao; Zhi-Xian Zhuang; Zi-He Chen; Yau-Tarng Juang
結合聲學與韻律訊息之強健性語者辨認方法 (Combination of Acoustic and Prosodic Information for Robust Speaker Identification) [In Chinese]

O05-1004: Zhi-Jie Chang; Hsiao-Chuan Wang
以高斯混合模型表徵器與語言模型為基礎之語言辨認 (Language Identification based on Gaussian Mixture Model Tokenizer and Language Model) [In Chinese]

O05-1005: Szu-Yuan Chi; Chung-Li Hsiao; Lee-Feng Chien
A Practical Passage-based Approach for Chinese Document Retrieval

O05-1006: Ching-Long Yeh; Yu-Chih Su
Web Information Extraction for the Creation of Metadata in Semantic Web

O05-1007: Cheng-Chang Liu; Jen-Yuan Yhe; Hao-Ren Ke; Wei-Pang Yang
以概念分群為基礎之新聞事件自動摘要 (Concept Cluster Based News Document Summarization) [In Chinese]

O05-1008: Shoou-Yi Cheng; Tyne Liang
中文句子相似度之計算與應用 (Chinese Sentence Similarity Computing and Appling) [In Chinese]

O05-1009: Ke-Jia Zhang; Li-Mei Chen
日本學生學習華語的聲調偏誤分析:以二字調為例 (Tonal errors of Japanese students learning Chinese: A study of disyllabic words) [In Chinese]

O05-1010: Chia-Yin Chen; Ming Hsien Ko; Tzu-Wei Wu; Jason S. Chang
FAST:電腦輔助英文文法出題系統 (FAST: Free Assistant of Structural Tests) [In Chinese]

O05-1011: She-Ming Tang; Ze-Jing Chuang; Chung-Hsien Wu
應用錯誤型態分析於英語發音輔助學習 (English pronunciation assisted learning using error type analysis) [In Chinese]

O05-1012: Ming-Shing Yu; Tang-Yu Zhang; Tsan-Huang Shiu; Yu-Her Tsai
使用韻律階層及大量詞彙的中文文轉音系統 (A Mandarin Text-to-Speech System Using Prosodic Hierarchy and a Large Number of Words) [In Chinese]

O05-1013: Tsang-Long Pao; Yu-Te Chen; Jun-Heng Yeh; Yuan-Hao Chang
Emotion Recognition and Evaluation of Mandarin Speech Using Weighted D-KNN Classification

O05-1014: Hung-Yan Gu; Wei Huang
閩南語語句基週軌跡產生: 兩種模型之混合與比較 (Min-Nan Sentence Pitch-contour Generation: Mixing and Comparison of Two Kinds of Models) [In Chinese]

O05-1015: Bin Yan; Zhe-Ming Lu; Jeng-Shyang Pan; Sheng-He Sun
Statistical Analysis of Two Polarity Detection Schemes in Speech Watermarking

O05-1016: Shih-Min Li; Su-Chu Lin; Keh-Jiann Chen
A Probe into Ambiguities of Determinative-Measure Compounds

O05-1017: Shih-Hung Wu; Cheng-Wei Shih; Chia-Wei Wu; Tzong-Han Tsai; Wen-Lian Hsu
Applying Maximum Entropy to Robust Chinese Shallow Parsing

O05-1018: Ya-Min Chou; Chu-Ren Huang
異體字語境關係的分析與建立 (A Framework for the Contextual Analysis of Chinese Characters Variants) [In Chinese]

O05-1019: Un-gian Iu; Sheng-an Li; Kiat-gak Lau; Cheng-yan Kao
台語變調系統實作研究 (A Study on Implementation of Taiwanese Tone Sandhi System) [In Chinese]

O05-1020: Ming-Hong Bai; Keh-Jiann Chen; Jason S. Chang
利用雙語學術名詞庫抽取中英字詞互譯及詞義解歧 (Sense Extraction and Disambiguation for Chinese Words from Bilingual Terminology Bank) [In Chinese]

O05-1021: Hsi-Wei Chang; Zhao Ming Gao; Chao-Lin Liu
利用向量支撐機辨識中文基底名詞組的初步研究 (A Preliminary Study on Chinese Base NP Detection using SVM) [In Chinese]

O05-1022: Chuan-Wei Ting; Jen-Tzung Chien
Perceptual Factor Analysis for Speech Enhancement

O05-1023: Lung-Hsun Chang; Yih-ru Wang; Sin-Horng Chen
國語廣播新聞語料轉述系統之效能評估 (Evaluation of Mandarin Broadcast News Transcription System) [In Chinese]

O05-1024: Ming-Shun Lin; Chia-Ping Chen; Hsin-Hsi Chen
An Approach of Using the Web as a Live Corpus for Spoken Transliteration Name Access

O05-1025: Jen-Wen Kuo; Shih-Hung Liu; Berlin Chen
風險最小化準則在中文大詞彙連續語音辨識之研究 (Risk Minimization Criterion for Mandarin Large Vocabulary Continuous Speech Recognition) [In Chinese]

O05-1026: Tzu-Huan Huang; Zhao Ming Gao
基於統計與佚代的中英雙語詞及小句對應演算法 (An Iterative Algorithm for Bilingual Chinese-English Word and Clause Alignment based on Statistics) [In Chinese]

O05-1027: Bo-Syuan Ziang; Ren-Yuan Lyu; Bor-Ho Yaung; Hong-Wen Hsien
電視新聞語料場景的自動切割與分類 (Automatic Scene Segmentation and Classification in Television News Database) [In Chinese]

O05-1028: Min-Shiang Shia; Jiun-Hung Lin; Scott Yu; Wen-Hsiang Lu
Improving Translation of Unknown Proper Names Using a Hybrid Web-based Translation Extraction Method

O05-1029: Shun-Chieh Lin; Jia-Ching Wang; Jhing-Fa Wang
Translation Divergence Analysis and Processing for Mandarin-English Parallel Text Exploitation

International Journal of Computational Linguistics & Chinese Language Processing, Volume 10, Number 1, March 2005

O05-2: Entire volume

O05-2001: Berlin Chen; Jen-Wei Kuo; Wen-Hung Tsai
Lightly Supervised and Data-Driven Approaches to Mandarin Broadcast News Transcription

O05-2002: Le Quan Ha; R. Seymour; P. Hanna; F. J. Smith
Reduced N-Grams for Chinese Evaluation

O05-2003: Jui-Feng Yeh; Chung-Hsien Wu; Ming-Jun Chen; Liang-Chih Yu
Automated Alignment and Extraction of a Bilingual Ontology for Cross-Language Domain-Specific Applications

O05-2004: Bing-Gong Ding; Chang-Ning Huang; De-Gen Huang
Chinese Main Verb Identification: From Specification to Realization

O05-2005: Thomas C. Chuang; Kevin C. Yeh
Aligning Parallel Bilingual Corpora Statistically with Punctuation Criteria

O05-2006: Wanyin Li; Qin Lu; Ruifeng Xu
Similarity Based Chinese Synonym Collocation Extraction

International Journal of Computational Linguistics & Chinese Language Processing, Volume 10, Number 2, June 2005: Special Issue on Annotated Speech Corpora

O05-3: Entire volume

O05-3001: Cheng-Yuan Lin; Jyh-Shing Roger Jang; Kuan-Ting Chen
Automatic Segmentation and Labeling for Mandarin Chinese Speech Corpora for Concatenation-based TTS

O05-3002: Elizabeth Zeitoun; Ching-Hua Yu
The Formosan Language Archive: Linguistic Analysis and Language Processing

O05-3003: Shu-Chuan Tseng
Mandarin Topic-oriented Conversations

O05-3004: Hsin-Min Wang; Berlin Chen; Jen-Wei Kuo; Shih-Sian Cheng
MATBN: A Mandarin Chinese Broadcast News Corpus

O05-3005: Hsien-Chang Wang; Chung-Hsien Yang; Jhing-Fa Wang; Chung-Hsien Wu; Jen-Tzung Chien
TAICAR -- The Collection and Annotation of an In-Car Speech Database Created in Taiwan

O05-3006: Kui Xu; Helen Meng
Design and Development of a Bilingual Reading Comprehension Corpus

O05-3007: Chang-Shing Lee; Yau-Hwang Kuo; Chia-Hsin Liao; Zhi-Wei Jian
A Chinese Term Clustering Mechanism for Generating Semantic Concepts of a News Ontology

International Journal of Computational Linguistics & Chinese Language Processing, Volume 10, Number 3, September 2005: Special Issue on Selected Papers from ROCLING XVI

O05-4: Entire volume

O05-4001: Chao-Lin Liu; Chun-Hung Wang; Zhao-Ming Gao
Using Lexical Constraints to Enhance the Quality of Computer-Generated Multiple-Choice Cloze Items

O05-4002: Thomas C. Chuang; Jia-Yan Jian; Yu-Chia Chang; Jason S. Chang
Collocational Translation Memory Extraction Based on Statistical and Linguistic Information

O05-4003: Tsang-Long Pao; Yu-Te Chen; Jun-Heng Yeh; Wen-Yuan Liao
Detecting Emotions in Mandarin Speech

O05-4004: Dau-Cheng Lyu; Ren-Yuan Lyu; Yuang-Chin Chiang; Chun-Nan Hsu
Modeling Pronunciation Variation for Bi-Lingual Mandarin/Taiwanese Speech Recognition

O05-4005: Chooi-Ling Goh; Masayuki Asahara; Yuji Matsumoto
Chinese Word Segmentation by Classification of Characters

O05-4006: Ruifeng Xu; Qin Lu; Yin Li; Wanyin Li
The Design and Construction of the PolyU Shallow Treebank

International Journal of Computational Linguistics & Chinese Language Processing, Volume 10, Number 4, December 2005: Special Issue on Selected Papers from CLSW-5

O05-5: Entire volume

O05-5001: Chu-Ren Huang; Chun-Ling Chen; Cui-Xia Weng; Hsiang-Ping Lee; Yong-Xiang Chen; Keh-Jiann Chen
The Sinica Sense Management System: Design and Implementation

O05-5002: Mei-Chun Liu; Chun Edison Chang
From Frame to Subframe: Collocational Asymmetry in Mandarin Verbs of Conversation

O05-5003: Shih-Min Li; Su-Chu Lin; Keh-Jiann Chen
Feature Representations and Logical Compatibility between Temporal Adverbs and Aspects

O05-5004: Qunxiu Chen
信息處理用現代漢語虛詞義類詞典研究和工作單設計 (Study on the Machine Tractable Thesaurus Dictionary of Contemporary Chinese Functional Words for Information Processing and Design) [In Chinese]

O05-5005: Hao Chen; Tingting He; Donghong Ji; Changqin Quan
An Unsupervised Approach to Chinese Word Sense Disambiguation Based on Hownet

O05-5006: Mei-Chih Tsai
以句式為本的多義詞詞義辨識 (Word Sense Disambiguation Based on Syntactic Construction) [In Chinese]

O05-5007: Hui Wang
從構式語法理論看漢語詞義研究 (A Construction-Bsed Approach to Chinese Lexical Semantics) [In Chinese]

O05-5008: Shiwen Yu; Xuefeng Zhu; Huiming Duan
現代漢語中的形式動詞 (Dummy Verbs in Contemporary Chinese) [In Chinese]

O05-5009: Oi Yee Kwong; Benjamin K. Tsou
A Synchronous Corpus-Based Study on the Usage and Perception of Judgement Terms in the Pan-Chinese Context

O05-5010: YingJu Xia; Hao Yu; Fumihito Nishino
《人民日報》語料庫命名實体分類的研究 (The Chinese Named Entity Categorization Based on the People's Daily Corpus) [In Chinese]

O05-5011: Yunfang Wu; Sujian Li; Yun Li; Shiwen Yu
双向考察和驗證:并列成分中心語的語義關係和CCD的名詞語義分類体系 (Bidirectional Investigation: The Semantic Relations between the Conjuncts and the Noun Taxonomy in CCD) [In Chinese]

O05-5012: Siaw-Fong Chung; Kathleen Ahrens; Chu-Ren Huang
Source Domains as Concept Domains in Metaphorical Expressions

O05-5013: Yun Li; Sujian Li; Zhimin Wang; Yunfang Wu
隱喻性成語的語義映射 (Semantic Mapping in Chinese Metaphorical Idioms) [In Chinese]

O05-5014: Zhimin Wang; Xuefeng Zhu; Shiwen Yu
基于現代漢語語法信息詞典的詞語情感評價研究 (Research on Lexical Emotional Evaluation Based on the Grammatical Knowledge-Base of Contemporary Chinese) [In Chinese]

O05-5015:
Author and Subject Index