ACL Logo ACL Anthology
A Digital Archive of Research Papers in Computational Linguistics

Google search the Anthology

Special Interest Group on Chinese Language Processing (SIGHAN)

To SIGHAN Home Page

» Toggle Table of Contents

2017 Proceedings of the 9th SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
2015 Proceedings of the Eighth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
2014 Proceedings of The Third CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing
2013 Proceedings of the Seventh SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
2012 Proceedings of the Second CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing
2010 CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing
2008 Proceedings of the Sixth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
2006 Proceedings of the Fifth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
2005 Proceedings of the Fourth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
2004 Proceedings of the Third SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
2003 Proceedings of the Second SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
2002 COLING-02: The First SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing
2000 Second Chinese Language Processing Workshop

2017

 1. Proceedings of the 9th SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

 2. W17-60 [bib]: Entire Volume
 3. W17-6000 [bib]: Front Matter

 4. W17-6001 [bib]: Jianan Wang; Xin Wang; Fang Li; Zhen Xu; Zhuoran Wang; Baoxun Wang
  Group Linguistic Bias Aware Neural Response Generation
 5. W17-6002 [bib]: Zuyi Bao; Si Li; Weiran XU; Sheng GAO
  Neural Regularized Domain Adaptation for Chinese Word Segmentation
 6. W17-6003 [bib]: Yassine Benajiba; Or Biran; Zhiliang Weng; Yong Zhang; Jin Sun
  The Sentimental Value of Chinese Sub-Character Components
 7. W17-6004 [bib]: Shuihua Li; Xiaoming Zhang; Zhoujun Li
  Chinese Answer Extraction Based on POS Tree and Genetic Algorithm
 8. W17-6005 [bib]: Guoping Huang; Jiajun Zhang; Yu Zhou; Chengqing Zong
  Learning from Parenthetical Sentences for Term Translation in Machine Translation

2015

 1. Proceedings of the Eighth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

 2. W15-31 [bib]: Entire Volume
 3. W15-3100 [bib]: Front Matter

 4. W15-3101 [bib]: Frances Yung; Kevin Duh; Yuji Matsumoto
  Sequential Annotation and Chunking of Chinese Discourse Structure
 5. W15-3102 [bib]: Shichang Wang; Chu-Ren Huang; Yao Yao; Angel Chan
  Create a Manual Chinese Word Segmentation Dataset Using Crowdsourcing Method
 6. W15-3103 [bib] [dataset]: Aaron Li-Feng Han; Xiaodong Zeng; Derek F. Wong; Lidia S. Chao
  Chinese Named Entity Recognition with Graph-based Semi-supervised Learning Model
 7. W15-3104 [bib]: Jiahong Yuan; Xiaoying Xu; Wei Lai; Weiping Ye; Xinru Zhao; Mark Liberman
  Sentence selection for automatic scoring of Mandarin proficiency
 8. W15-3105 [bib] [attachment]: Ting-Hao Huang; Yun-Nung Chen; Lingpeng Kong
  ACBiMA: Advanced Chinese Bi-Character Word Morphological Analyzer
 9. W15-3106 [bib] [attachment]: Yuen-Hsien Tseng; Lung-Hao Lee; Li-Ping Chang; Hsin-Hsi Chen
  Introduction to SIGHAN 2015 Bake-off for Chinese Spelling Check
 10. W15-3107 [bib]: Shuiyuan Zhang; Jinhua Xiong; Jianpeng Hou; Qiao Zhang; Xueqi Cheng
  HANSpeller++: A Unified Framework for Chinese Spelling Correction
 11. W15-3108 [bib]: Yih-Ru Wang; Yuan-Fu Liao
  Word Vector/Conditional Random Field-based Chinese Spelling Error Detection for SIGHAN-2015 Evaluation
 12. W15-3109 [bib]: Tao-Hsing Chang; Hsueh-Chih Chen; Cheng-Han Yang
  Introduction to a Proofreading Tool for Chinese Spelling Check Task of SIGHAN-8
 13. W15-3110 [bib]: Xiangwen Liao; Binyang Li; Liheng Xu
  Overview of Topic-based Chinese Message Polarity Classification in SIGHAN 2015
 14. W15-3111 [bib] [attachment]: Yuhui Cao; Zhao Chen; Ruifeng Xu; Tao Chen; Lin Gui
  A Joint Model for Chinese Microblog Sentiment Analysis
 15. W15-3112 [bib]: Xin Kang; Yunong Wu; Zhifei Zhang
  Learning Salient Samples and Distributed Representations for Topic-Based Chinese Message Polarity Classification
 16. W15-3113 [bib]: Qiuchi Li; Qiyu Zhi; Miao Li
  An combined sentiment classification system for SIGHAN-8
 17. W15-3114 [bib] [dataset]: MinJun Park; Yulin Yuan
  Linguistic Knowledge-driven Approach to Chinese Comparative Elements Extraction
 18. W15-3115 [bib]: Hongzheng Li; Yaohong Jin
  A CRF Method of Identifying Prepositional Phrases in Chinese Patent Texts
 19. W15-3116 [bib]: Sophia Lee; Zhongqing Wang
  Emotion in Code-switching Texts: Corpus Construction and Analysis
 20. W15-3117 [bib]: Aarne Ranta; Tian Yan; Haiyan Qiao
  Chinese in the Grammatical Framework: Grammar, Translation, and Other Applications Anonymous
 21. W15-3118 [bib] [attachment]: Yiqi Bai; Wenjing Yang; Hao Zhang; Jingwen Wang; Ming Jia; Roland Tong; Jie Wang
  KWB: An Automated Quick News System for Chinese Readers
 22. W15-3119 [bib]: Gongye Jin; Daisuke Kawahara; Sadao Kurohashi
  Chinese Semantic Role Labeling using High-quality Syntactic Knowledge
 23. W15-3120 [bib] [attachment]: Weijian Xie; Peijie Huang; Xinrui Zhang; Kaiduo Hong; Qiang Huang; Bingzhou Chen; Lei Huang
  Chinese Spelling Check System Based on N-gram Model
 24. W15-3121 [bib]: Wei-Cheng Chu; Chuan-Jie Lin
  NTOU Chinese Spelling Check System in Sighan-8 Bake-off
 25. W15-3122 [bib]: hongjie li; zhongqian sun; wei yang
  Topic-Based Chinese Message Sentiment Analysis: A Multilayered Analysis System
 26. W15-3123 [bib]: Hongzhao Zhou; Yonglin Teng; Min Hou; Wei He; Hongtao Zhu; Xiaolin Zhu; Yanfei Mu
  Rule-Based Weibo Messages Sentiment Polarity Classification towards Given Topics
 27. W15-3124 [bib]: Chun Liao; Chong Feng; Sen Yang; Heyan Huang
  Topic-Based Chinese Message Polarity Classification System at SIGHAN8-Task2
 28. W15-3125 [bib]: Tao-Hsing Chang; Ming-Jhih Lin; Chun-Hsien Chen; Shao-Yu Wang
  CT-SPA: Text sentiment polarity prediction model using semi-automatically expanded sentiment lexicon
 29. W15-3126 [bib] [attachment]: Dashu Ye; Peijie Huang; Kaiduo Hong; Zhuoying Tang; Weijian Xie; Guilong Zhou
  Chinese Microblogs Sentiment Classification using Maximum Entropy
 30. W15-3127 [bib]: Yang Wang; Yaqi Wang; Shi Feng; Daling Wang; Yifei Zhang
  NDMSCS: A Topic-Based Chinese Microblog Polarity Classification System
 31. W15-3128 [bib]: Yaqi Wang; Shi Feng; Daling Wang; Yifei Zhang
  NEUDM: A System for Topic-Based Message Polarity Classification

2014

 1. Proceedings of The Third CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing

 2. W14-68 [bib]: Entire Volume
 3. W14-6800 [bib]: Front Matter

 4. W14-6801 [bib]: Guodong Zhou
  Research on Chinese discourse rhetorical structure representation scheme and corpus annotation
 5. W14-6802 [bib]: Zhifang Sui
  The Construction of language Resource and Knowledge Base for Chinese Language Computing
 6. W14-6803 [bib]: Xing Fukun; Song Rou
  COV Model and its Application in Chinese Part-of-Speech Tagging
 7. W14-6804 [bib]: Xiaojuan Li; Hua Yang; JiangPing Huang
  Maximum Entropy for Chinese Comma Classification with Rich Linguistic Features
 8. W14-6805 [bib]: Shaoqi Wang; Miao Li; Zede Zhu; Zhenxin Yang; Shizhuang Weng
  Improving Bilingual Lexicon Extraction Performance from Comparable Corpora via Optimizing Translation Candidate Lists
 9. W14-6806 [bib]: Peijie Huang; Xianmao Lin; Zeqi Lian; De Yang; Xiaoling Tang; Li Huang; Qiang Huang; Xiupeng Wu; Guisheng Wu; Xinrui Zhang
  Ch2R: A Chinese Chatter Robot for Online Shopping Guide
 10. W14-6807 [bib]: Guohong Fu; Yu He; Jiaying Song; Chaoyue Wang
  Improving Chinese Sentence Polarity Classification via Opinion Paraphrasing
 11. W14-6808 [bib]: Yang Xiang; Yaoyun Zhang; Xiaoqiang Zhou; Xiaolong Wang; Yang Qin
  Problematic Situation Analysis and Automatic Recognition for Chinese Online Conversational System
 12. W14-6809 [bib]: Odbal; Zengfu Wang
  Segment-based Fine-grained Emotion Detection for Chinese Text
 13. W14-6810 [bib]: Yatian Shen; Xuanjing Huang
  Bilingual Product Name Dictionary Construction Using a Two Stage Method
 14. W14-6811 [bib]: Chaoqun Duan; Dequan Zheng; Conghui Zhu; Sheng Li; Hongye Tan
  Detection on Inconsistency of Verb Phrase in TreeBank
 15. W14-6812 [bib]: Xiaodie Liu; Yun Zhu; Yaohong Jin
  Local Phrase Reordering Model for Chinese-English Patent Machine Translation
 16. W14-6813 [bib]: Chao Che; Xiaojun Zheng
  Sentence Alignment of Historical Classics based on Mode Prediction and Term Translation Pairs
 17. W14-6814 [bib]: Huiming Duan; Zhifang Sui; Tao Ge
  The CIPS-SIGHAN CLP 2014 Chinese Word Segmentation Bake-off
 18. W14-6815 [bib]: Lu Xiang; Xiaoqing Li; Yu Zhou
  Word Segmenter for Chinese Micro-blogging Text Segmentation – Report for CIPS-SIGHAN’2014 Bakeoff
 19. W14-6816 [bib]: Guohua Wu; Dezhu He; Keli Zhong; Xue Zhou; Caixia Yuan
  Leveraging Rich Linguistic Features for Cross-domain Chinese Segmentation
 20. W14-6817 [bib]: Ruifeng Xu; Shuai Wang; Feng Shi; Jian Xu
  Personal Attributes Extraction in Chinese Text Bakeoff in CLP 2014: Overview
 21. W14-6818 [bib]: Kailun Zhang; Mingyin Wang; Xiaoyue Cong; Fang Huang; Hongfa Xue; Lei Li; Zhiqiao Gao
  Personal Attributes Extraction Based on the Combination of Trigger Words, Dictionary and Rules
 22. W14-6819 [bib]: Dong YU; Cheng YU; Qin QU; Gongbo TANG; Chunhua LIU; Yue TIAN; Jing YI
  An Introduction to BLCU Personal Attributes Extraction System
 23. W14-6820 [bib]: Liang-Chih Yu; Lung-Hao Lee; Yuen-Hsien Tseng; Hsin-Hsi Chen
  Overview of SIGHAN 2014 Bake-off for Chinese Spelling Check
 24. W14-6821 [bib]: Jinhua Xiong; Qiao Zhang; Jianpeng Hou; Qianbo Wang; Yuanzhuo Wang; Xueqi Cheng
  Extended HMM and Ranking Models for Chinese Spelling Correction
 25. W14-6822 [bib]: Jui-Feng Yeh; Yun-Yun Lu; Chen-Hsien Lee; Yu-Hsiang Yu; Yong-Ting Chen
  Chinese Word Spelling Correction Based on Rule Induction
 26. W14-6823 [bib]: Qiang Zhou
  Evaluation Reportof the fourth Chinese Parsing Evaluation: CIPS-SIGHAN-ParsEval-2014
 27. W14-6824 [bib]: Huijia Wu
  Generative CCG Parsing with OOV Prediction
 28. W14-6825 [bib]: Yang Xin; Hai Zhao; Yuzhu Wang; Zhongye Jia
  An Improved Graph Model for Chinese Spell Checking
 29. W14-6826 [bib]: Lei Gu; Yong Wang; Xitao Liang
  Introduction to NJUPT Chinese Spelling Check Systems in CLP-2014 Bakeoff
 30. W14-6827 [bib]: Qiang Huang; Peijie Huang; Xinrui Zhang; Weijian Xie; Kaiduo Hong; Bingzhou Chen; Lei Huang
  Chinese Spelling Check System Based on Tri-gram Model
 31. W14-6828 [bib]: Min Liu; Ping Jian; Heyan Huang
  Introduction to BIT Chinese Spelling Correction System at CLP 2014 Bake-off
 32. W14-6829 [bib]: Zhen Wang
  A mixed approach for Chinese word segmentation
 33. W14-6830 [bib]: Zhen Wang
  Extraction system for Personal Attributes Extraction of CLP2014
 34. W14-6831 [bib]: Nan-chang Cheng; Cheng-qing Zong; Min Hou; Yong-lin Teng
  A Study on Personal Attributes Extraction Based on the Combination of Sentences Classifications and Rules
 35. W14-6832 [bib]: Hsun-wen Chiu; Jian-cheng Wu; Jason S. Chang
  Chinese Spell Checking Based on Noisy Channel Model
 36. W14-6833 [bib]: Wei-Cheng Chu; Chuan-Jie Lin
  NTOU Chinese Spelling Check System in CLP Bake-off 2014
 37. W14-6834 [bib]: Yih-Ru Wang; Yuan-Fu Liao
  NCTU and NTUT’s Entry to CLP-2014 Chinese Spelling Check Evaluation
 38. W14-6835 [bib]: Junjie Yu; Zhenghua Li
  Chinese Spelling Error Detection and Correction Based on Language Model, Pronunciation, and Shape

2013

 1. Proceedings of the Seventh SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

 2. W13-44 [bib]: Entire Volume
 3. W13-4400 [bib]: Front Matter

 4. W13-4401 [bib]: Keh-Jiann Chen
  Keynote Speech: Lexical Semantics of Chinese Language
 5. W13-4402 [bib]: Pierre Magistry; Benoît Sagot
  Can MDL Improve Unsupervised Chinese Word Segmentation?
 6. W13-4403 [bib]: Xiangli Wang; Yi Zhang; Yusuke Miyao; Takuya Matsuzaki; Junichi Tsujii
  Deep Context-Free Grammar for Chinese with Broad-Coverage
 7. W13-4404 [bib]: Shu-Ling Huang; Yu-Ming Hsieh; Su-Chu Lin; Keh-Jiann Chen
  Lexical Representation and Classification of Eventive Verbs - Polarity and Interaction between Process and State
 8. W13-4405 [bib]: Jui-Feng Yeh; Yuan-Cheng Chu
  Response Generation Based on Hierarchical Semantic Structure with POMDP Re-ranking for Conversational Dialogue Systems
 9. W13-4406 [bib]: Shih-Hung Wu; Chao-Lin Liu; Lung-Hao Lee
  Chinese Spelling Check Evaluation at SIGHAN Bake-off 2013
 10. W13-4407 [bib]: Jui-Feng Yeh; Sheng-Feng Li; Mei-Rong Wu; Wen-Yi Chen; Mao-Chuan Su
  Chinese Word Spelling Correction Based on N-gram Ranked Inverted Index List
 11. W13-4408 [bib]: Hsun-wen Chiu; Jian-cheng Wu; Jason S. Chang
  Chinese Spelling Checker Based on Statistical Machine Translation
 12. W13-4409 [bib]: Xiaodong Liu; Kevin Cheng; Yanyan Luo; Kevin Duh; Yuji Matsumoto
  A Hybrid Chinese Spelling Correction Using Language Model and Statistical Machine Translation with Reranking
 13. W13-4410 [bib]: Yu-Ming Hsieh; Ming-Hong Bai; Keh-JIann Chen
  Introduction to CKIP Chinese Spelling Check System for SIGHAN Bakeoff 2013 Evaluation
 14. W13-4411 [bib]: Chun-Hung Wang; Jason S. Chang; Jian-Cheng Wu
  Automatic Chinese Confusion Words Extraction Using Conditional Random Fields and the Web
 15. W13-4412 [bib]: Yih-Ru Wang; Yuan-Fu Liao; Yeh-Kuang Wu; Liang-Chun Chang
  Conditional Random Field-based Parser and Language Model for Tradi-tional Chinese Spelling Checker
 16. W13-4413 [bib]: Dongxu Han; Baobao Chang
  A Maximum Entropy Approach to Chinese Spelling Check
 17. W13-4414 [bib]: Kuan-Yu Chen; Hung-Shin Lee; Chung-Han Lee; Hsin-Min Wang; Hsin-Hsi Chen
  A Study of Language Modeling for Chinese Spelling Check
 18. W13-4415 [bib]: Yu He; Guohong Fu
  Description of HLJU Chinese Spelling Checker for SIGHAN Bakeoff 2013
 19. W13-4416 [bib]: Zhongye Jia; Peilu Wang; Hai Zhao
  Graph Model for Chinese Spell Checking
 20. W13-4417 [bib]: Ting-Hao Yang; Yu-Lun Hsieh; Yu-Hsuan Chen; Michael Tsang; Cheng-Wei Shih; Wen-lian Hsu
  Sinica-IASL Chinese spelling check system at Sighan-7
 21. W13-4418 [bib]: Tao-Hsing Chang; Hsueh-Chih Chen; Yuen-Hsien Tseng; Jian-Liang Zheng
  Automatic Detection and Correction for Chinese Misspelled Words Using Phonological and Orthographic Similarities
 22. W13-4419 [bib]: Chuan-Jie Lin; Wei-Cheng Chu
  NTOU Chinese Spelling Check System in SIGHAN Bake-off 2013
 23. W13-4420 [bib]: Liang-Chih Yu; Chao-Hong Liu; Chung-Hsien Wu
  Candidate Scoring Using Web-Based Measure for Chinese Spelling Error Correction

2012

 1. Proceedings of the Second CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing

 2. W12-63 [bib]: Entire Volume
 3. W12-6300 [bib]: Front Matter

 4. W12-6301 [bib]: Xiaoyan Zhu
  QA: from Turing Test to Intelligent Information Service
 5. W12-6302 [bib]: Guodong Zhou
  Linguistic foundation for NLP
 6. W12-6303 [bib]: Liang-Chih Yu; Wei-Cheng He; Wei-Nan Chien
  A Language Modeling Approach to Identifying Code-Switched Sentences and Words
 7. W12-6304 [bib]: Jianqiang Ma; Chunyu Kit; Dale Gerdemann
  Semi-automatic Annotation of Chinese Word Structure
 8. W12-6305 [bib]: Xiaopeng Bai; Nianwen Xue
  Building a Chinese Lexical Taxonomy
 9. W12-6306 [bib]: Xiuhong Zhang; Nianwen Xue
  Extending and Scaling up the Chinese Treebank Annotation
 10. W12-6307 [bib]: Huiming Duan; Zhifang Sui; Ye Tian; Wenjie Li
  The CIPS-SIGHAN CLP 2012 ChineseWord Segmentation onMicroBlog Corpora Bakeoff
 11. W12-6308 [bib]: Kaixu Zhang; Maosong Sun; Changle Zhou
  Word Segmentation on Chinese Mirco-Blog Data with a Linear-Time Incremental Model
 12. W12-6309 [bib]: Yan Fang; Zhongqing Wang; Shoushan Li; Zhongguo Li; Richen Xu; Leixin Cai
  Soochow University Word Segmenter for SIGHAN 2012 Bakeoff
 13. W12-6310 [bib]: Longyue Wang; Derek F. Wong; Lidia S. Chao; Junwen Xing
  CRFs-Based Chinese Word Segmentation for Micro-Blog with Small-Scale Data
 14. W12-6311 [bib]: Bei Shi; Xianpei Han; Le Sun
  A Cascaded Approach for CIPS-SIGHAN Micro-Blog Word Segmentation Bakeoff 2012
 15. W12-6312 [bib]: Ning Xi; Bin Li; Guangchao Tang; Shujian Huang; Yinggong Zhao; Hao Zhou; Xinyu Dai; Jiajun Chen
  Adapting Conventional Chinese Word Segmenter for Segmenting Micro-blog Text: Combining Rule-based and Statistic-based Approaches
 16. W12-6313 [bib]: Keli Zhong; Xue Zhou; Hangyu Li; Caixia Yuan
  Cascaded Chinese Weibo Segmentation Based on CRFs
 17. W12-6314 [bib]: Jing Zhang; Degen Huang; Xia Han; Wei Wang
  Rules-based Chinese Word Segmentation on MicroBlog for CIPS-SIGHAN on CLP2012
 18. W12-6315 [bib]: Saike He; Nan He; Songxiang Cen; Jun Lu
  Semi-supervised Chinese Word Segmentation for CLP2012
 19. W12-6316 [bib]: Liu Yijia; Zhang Meishan; Che Wanxiang; Liu Ting; Deng Yihe
  Micro blogs Oriented Word Segmentation System
 20. W12-6317 [bib]: Hao Zong; Derek F. Wong; Lidia S. Chao
  Rules Design in Word Segmentation of Chinese Micro-Blog
 21. W12-6318 [bib]: Yuxiang Jia; Hongying Zan; Ming Fan; Zhimin Wang
  A Comparison of Chinese Word Segmentation on News and Microblog Corpora with a Lexicon Based Method
 22. W12-6319 [bib]: Xiao Sun; Chengcheng Li; Chenyi Tang; Jiaqi Ye
  A MMSM-based Hybrid Method for Chinese MicroBlog Word Segmentation
 23. W12-6320 [bib]: Chaoyue Wang; Guohong Fu
  Chinese Tweets Segmentation based on Morphemes
 24. W12-6321 [bib]: Zhengyan He; Houfeng Wang; Sujian Li
  The Task 2 of CIPS-SIGHAN 2012 Named Entity Recognition and Disambiguation in Chinese Bakeoff
 25. W12-6322 [bib]: Zehuan Peng; Le Sun; Xianpei Han
  SIR-NERD: A Chinese Named Entity Recognition and Disambiguation System using a Two-Stage Method
 26. W12-6323 [bib]: Hao Zong; Derek F. Wong; Lidia S. Chao
  A Template Based Hybrid Model for Chinese Personal Name Disambiguation
 27. W12-6324 [bib]: Han Wei; Liu Guang; Mao Yuzhao; Huang Zhenni
  Attribute based Chinese Named Entity Recognition and Disambiguation
 28. W12-6325 [bib]: Wei Tian; Xiao Pan; Zhengtao Yu; Yantuan Xian; Xiuzhen Yang
  Chinese Name Disambiguation Based on Adaptive Clustering with the Attribute Features
 29. W12-6326 [bib]: Jie Liu; Ruifeng Xu; Qin Lu; Jian Xu
  Explore Chinese Encyclopedic Knowledge to Disambiguate Person Names
 30. W12-6327 [bib]: Longyue Wang; Shuo Li; Derek F. Wong; Lidia S. Chao
  A Joint Chinese Named Entity Recognition and Disambiguation System
 31. W12-6328 [bib]: Qing-hu Fan; Hong-ying Zan; Yu-mei Chai; Yu-xiang Jia; Gui-ling Niu
  Chinese Personal Name Disambiguation Based on Vector Space Model
 32. W12-6329 [bib]: Qiang Zhou
  Evaluation Reportof the third Chinese Parsing Evaluation: CIPS-SIGHAN-ParsEval-2012
 33. W12-6330 [bib]: Meishan Zhang; Wanxiang Che; Ting Liu
  Multiple TreeBanks Integration for Chinese Phrase Structure Grammar Parsing Using Bagging
 34. W12-6331 [bib]: Dongchen Li; Xihong Wu
  Parsing TCT with Split Conjunction Categories
 35. W12-6332 [bib]: Xiangli Wang
  Parsing Simplified Chinese and Traditional Chinese with Sentence Structure Grammar
 36. W12-6333 [bib]: Qiuping Huang; Liangye He; Derek F. Wong; Lidia S. Chao
  A Simplified Chinese Parser with Factored Model
 37. W12-6334 [bib]: Dongchen Li; Xihong Wu
  Parsing TCT with a Coarse-to-fine Approach
 38. W12-6335 [bib]: Yuen-Hsien Tseng; Lung-Hao Lee; Liang-Chih Yu
  Traditional Chinese Parsing Evaluation at SIGHAN Bake-offs 2012
 39. W12-6336 [bib]: Ji Ma; LongFei Bai; Zhuo Liu; Ao Zhang; Jingbo Zhu
  NEU Systems in SIGHAN Bakeoff 2012
 40. W12-6337 [bib]: Liangye He; Derek F. Wong; Lidia S. Chao
  Adapting Multilingual Parsing Models to Sinica Treebank
 41. W12-6338 [bib]: Yu-Ming Hsieh; Ming-Hong Bai; Jason S. Chang; Keh-Jiann Chen
  Improving PCFG Chinese Parsing with Context-Dependent Probability Re-estimation
 42. W12-6339 [bib]: Shih-Hung Wu; Hsien-You Hsieh; Liang-Pu Chen
  Sentence Parsing with Double Sequential Labeling in Traditional Chinese Parsing Task
 43. W12-6340 [bib]: Yih-Ru Wang; Yuan-Fu Liao
  A Conditional Random Field-based Traditional Chinese Base Phrase Parser for SIGHAN Bake-off 2012 Evaluation
 44. W12-6341 [bib]: Yi-Syun Tan; Yuan-Cheng Chu; Jui-Feng Yeh
  Hierarchical Maximum Pattern Matching with Rule Induction Approach for Sentence Parsing

2010

 1. CIPS-SIGHAN Joint Conference on Chinese Language Processing

 2. W10-41: Entire Volume
 3. W10-4100: Front Matter

 4. W10-4101: Zhendong Dong ; Qiang Dong; Changling Hao
  Word Segmentation needs change- From a linguist's view
 5. W10-4102: Chu-Ren Huang; Ying Chen ; Sophia Yat Mei Lee
  Textual Emotion Processing From Event Analysis
 6. W10-4103: Hen-Hsen Huang; Chuen-Tsai Sun; Hsin-Hsi Chen
  Classical Chinese Sentence Segmentation
 7. W10-4104: Rou Song; Yuru Jiang; Jingyi Wang
  On Generalized-Topic-Based Chinese Discourse Structure
 8. W10-4105: Lei Wang ; Shiwen Yu
  Semantic Computing and Language Knowledge Bases
 9. W10-4106: Yali Li; Weiqun Xu; Yonghong Yan
  Semantic class induction and its application for a Chinese voice search system
 10. W10-4107: Shih-Hung Wu; Yong-Zhi Chen; Ping-che Yang; Tsun Ku; Chao-Lin Liu
  Reducing the False Alarm Rate of Chinese Character Error Detection and Correction
 11. W10-4108: Liou Chen; Qiang Zhou
  Automatic Identification of Chinese Event Descriptive Clause
 12. W10-4109: Lidan Zhang; Kwok-Ping Chan; Chunyu Kit; Dongfeng Cai
  Bigram HMM with Context Distribution Clustering for Unsupervised Chinese Part-of-Speech tagging
 13. W10-4110: Bin LU; K. Tsou Benjamin; Tao Jiang; Oi Yee Kwong; Jingbo Zhu
  Mining Large-scale Parallel Corpora from Multilingual Patents: An English-Chinese example and its application to SMT
 14. W10-4111: Hongying Zan; Junhui Zhang; Xuefeng Zhu; Shiwen Yu
  Studies on Automatic Recognition of Common Chinese Adverb's usages Based on Statistics Methods
 15. W10-4112: Xiaona Ren; Qiaoli Zhou; Chunyu Kit; Dongfeng Cai
  Automatic Identification of Predicate Heads in Chinese Sentences
 16. W10-4113: Xingjun Xu; Guanglu Sun; Yi Guan; Xishuang Dong; Sheng Li
  Selecting Optimal Feature Template Subset for CRFs
 17. W10-4114: Zhen Hai; Kuiyu Chang; Qinbao Song; Jung-jae Kim
  A Statistical NLP Approach for Feature and Sentiment Identification from Chinese Reviews
 18. W10-4115: Yu Chen; Wenjie Li; Yan Liu; Dequan Zheng; Tiejun Zhao
  Exploring Deep Belief Network for Chinese Relation Extraction
 19. W10-4116: Yulan He; Alani Harith; Deyu Zhou
  Exploring English Lexicon Knowledge for Chinese Sentiment Analysis
 20. W10-4117: Youzheng Wu; Kawai Hisashi
  Exploiting Social Q&A Collection in Answering Complex Questions
 21. W10-4118: Andi Wu
  Treebank of Chinese Bible Translations
 22. W10-4119: Jiang Yang; Min Hou
  Using Topic Sentiment Sentences to Recognize Sentiment Polarity in Chinese Reviews
 23. W10-4120: Shan-Bin Chan; Hayato Yamana
  The Method of Improving the Specific Language Focused Crawler
 24. W10-4121: Hongyan Song; Tianfang Yao; Chunyu Kit; Dongfeng Cai
  Active Learning Based Corpus Annotation
 25. W10-4122: Chongyang Zhang; Zhigang Chen; Guoping Hu
  Improving Chinese Word Segmentation by Adopting Self-Organized Maps of Character N-gram
 26. W10-4123: Min Hou; Yu Zou; Yonglin Teng; Wei He; Yan Wang; Jun Liu; Jiyuan Wu
  CMDMC: A Diachronic Digital Museum of Chinese Mandarin
 27. W10-4124: Altenbek Gulila; xiao-long Wang
  Kazakh Segmentation System of Inflectional Affixes
 28. W10-4125: Rongzhou Shen; Grover Claire; Klein Ewan
  Space characters in Chinese semi-structured texts
 29. W10-4126: Hongmei Zhao; Qiu Liu
  The CIPS-SIGHAN CLP2010 Chinese Word Segmentation Backoff
 30. W10-4127: Qin Gao; Vogel Stephan
  A Multi-layer Chinese Word Segmentation System Optimized for Out-of-domain Tasks
 31. W10-4128: Degen Huang; Deqin Tong; Yanyan Luo
  HMM Revises Low Marginal Probability by CRF for Chinese Word Segmentation
 32. W10-4129: Chongyang Zhang; Zhigang Chen; Guoping Hu
  A Chinese Word Segmentation System Based on Structured Support Vector Machine Utilization of Unlabeled Text Corpus
 33. W10-4130: Yu-Chieh Wu; Jie-Chi Yang; Yue-Shi Lee
  Chinese Word Segmentation with Conditional Support Vector Inspired Markov Models
 34. W10-4131: Ling-Xiang Tang; Geva Shlomo; Trotman Andrew; Yue Xu
  A Boundary-Oriented Chinese Segmentation Method Using N-Gram Mutual Information
 35. W10-4132: Wenjun Gao; Xipeng Qiu; Xuanjing Huang
  Adaptive Chinese Word Segmentation with Online Passive-Aggressive Algorithm
 36. W10-4133: Kun Wang; Chengqing Zong; Keh-Yih Su
  A Character-Based Joint Model for CIPS-SIGHAN Word Segmentation Bakeoff 2010
 37. W10-4134: Hua-Ping Zhang; Jian Gao; Qian Mo; He-Yan Huang
  Incorporating New Words Detection with Chinese Word Segmentation
 38. W10-4135: Xiaoming Xu; Muhua Zhu; Xiaoxu Fei; Jingbo Zhu
  High OOV-Recall Chinese Word Segmenter
 39. W10-4136: Baobao CHANG; Mansur Mairgup
  Chinese word segmentation model using bootstrapping
 40. W10-4137: Xiao Qin; Liang Zong; Yuqian Wu; Xiaojun Wan; Jianwu Yang
  CRF-based Experiments for Cross-Domain Chinese Word Segmentation at CIPS-SIGHAN-2010
 41. W10-4138: Tian-Jian Jiang; Shih-Hung Liu; Cheng-Lung Sung; Wen-Lian Hsu Hsu
  Term Contributed Boundary Tagging by Conditional Random Fields for SIGHAN 2010 Chinese Word Segmentation Bakeoff
 42. W10-4139: jianping shen; xuan wang; hainan zhao; wenxiao zhang
  Chinese Word Segmentation based on Mixing Multiple Preprocessor and CRF
 43. W10-4140: Jiang Guo; Wenjie Su; Yangsen Zhang
  A domain adaption Word Segmenter For Sighan Backoff 2010
 44. W10-4141: Huixing Jiang; Zhe Dong
  An Double Hidden HMM and an CRF for Segmentation Tasks with Pinyin's Finals
 45. W10-4142: Jiangde Yu; Chuan Gu; Wenying Ge
  Combining Character-Based and Subsequence-Based Tagging for Chinese Word Segmentation
 46. W10-4143: Qiang Zhou; Jingbo Zhu
  Chinese Syntactic Parsing Evaluation
 47. W10-4144: Weiwei Sun; Rui Wang ; Yi Zhang
  Discriminative Parse Reranking for Chinese with Homogeneous and Heterogeneous Annotations
 48. W10-4145: Qiaoli Zhou; Wenjing Lang; Yingying Wang; Yan Wang; Dongfeng Cai
  The SAU Report for the 1st CIPS-SIGHAN-ParsEval-2010
 49. W10-4146: Xuezhe Ma; Xiaotian Zhang; Hai Zhao; Bao-Liang Lu
  Dependency Parser for Chinese Constituent Parsing
 50. W10-4147: Guangfan Sun
  Technical Report of the CCID System for the 2th Evaluation on Chinese Parsing
 51. W10-4148: Yong Cheng; Chengjie Sun; Bingquan Liu; Lei Lin
  CRF tagging for head recognition based on Stanford parser
 52. W10-4149: Zhiguo Wang; Chengqing Zong
  Treebank Conversion based Self-training Strategy for Parsing
 53. W10-4150: Wenzhi Xu; Chaobo Sun; Caixia Yuan
  A Chinese LPCFG Parser with Hybrid Character Information
 54. W10-4151: Zhipeng Jiang; Yu Zhao ; Yi Guan; Chao Li; Sheng Li
  Complete Syntactic Analysis Bases on Multi-level Chunking
 55. W10-4152: Ying Chen; Peng Jin; Wenjie Li; Chu-Ren Huang
  The Chinese Persons Name Diambiguation Evaluation: Exploration of Personal Name Disambiguation in Chinese News
 56. W10-4153: Huizhen Wang; Haibo Ding; Yingchao Shi; JI Ma; Xiao Zhou; Jingbo Zhu
  A Multi-stage Clustering Framework for Chinese Personal Name Disambiguation
 57. W10-4154: Ruifeng Xu; Jun Xu; Xiangying Dai; Chunyu Kit
  Combine Person Name and Person Identity Recognition and Document Clustering for Chinese Person Name Disambiguation
 58. W10-4155: Yang Song; Zhengyan He; Chen Chen; Houfeng Wang
  A Pipeline Approach to Chinese Personal Name Disambiguation
 59. W10-4156: Xiang Zhu; Xiaodong Shi; Ningfeng Liu; YingMei Guo; Yidong Chen
  Chinese Personal Name Disambiguation: Technical Report of Natural Language Processing Lab of Xiamen University
 60. W10-4157: Hua-Ping Zhang; Zhi-Hua Liu; Qian Mo; He-Yan Huang
  Chinese Personal Name Disambiguation Based on Person Modeling
 61. W10-4158: Yu Hong; Fei Pei; Yue-hui Yang; Jian-min Yao; Qiao-ming Zhu
  Jumping Distance based Chinese Person Name Disambiguation
 62. W10-4159: Erlei Ma; Yuanchao Liu
  Research of People Disambiguation by Combining Multiple knowledges
 63. W10-4160: Dongliang Wang; Degen Huang
  DLUT: Chinese Personal Name Disambiguation with Rich Features
 64. W10-4161: Jiashen Sun; Tianmin Wang; Li Li; Xing Wu
  Person Name Disambiguation based on Topic Model
 65. W10-4162: JIayue Zhang; YIchao Cai; Si Li; Weiran Xu; Jun Guo
  PRIS at Chinese Language Processing
 66. W10-4163: Le Sun; Zhenzhong Zhang; Qiang Dong
  Overview of the Chinese Word Sense Induction Task at CLP2010
 67. W10-4164: Yuxiang Jia; Shiwen Yu; Zhengyan Chen
  Chinese Word Sense Induction with Basic Clustering Algorithms
 68. W10-4165: Zhao Liu; Xipeng Qiu; Xuanjing Huang
  Triplet-Based Chinese Word Sense Induction
 69. W10-4166: Bichuan Zhang; Jiashen Sun
  Word Sense Induction using Cluster Ensemble
 70. W10-4167: Peng Jin; Yihao Zhang; Rui Sun
  LSTC System for Chinese Word Sense Induction
 71. W10-4168: Hao Zhang; Tong Xiao; Jingbo Zhu
  NEUNLPLab Chinese Word Sense Induction System for SIGHAN Bakeoff 2010
 72. W10-4169: Ke Cai; Xiaodong Shi; Yidong Chen; Zhehuang Huang; yan gao
  Chinese Word Sense Induction based on Hierarchical Clustering Algorithm
 73. W10-4170: Zhenzhong Zhang; Le Sun; Wenbo Li
  ISCAS: A System for Chinese Word Sense Induction Based on K-means Algorithm
 74. W10-4171: Hua Xu; Bing Liu; Longhua Qian; Guodong Zhou
  Soochow University: Description and Analysis of the Chinese Word Sense Induction System for CLP2010
 75. W10-4172: Lisha Wang; Yanzhao Dou; Xiaoling Sun; Hongfei Lin
  K-means and Graph-based Approaches for Chinese Word Sense Induction Task
 76. W10-4173: Zhengyan He; Yang Song; Houfeng Wang
  Applying Spectral Clustering for Chinese Word Sense Induction

2008

 1. Proceedings of the Sixth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

 2. I08-4: Entire Volume
 3. I08-4000: Front Matter

 4. I08-4001: Zhou-Jun Li; Wen-Han Chao; Yue-Xin Chen
  An Example-based Decoder for Spoken Language Machine Translation
 5. I08-4002: Chengguo Jin; Seung-Hoon Na; Dong-Il Kim; Jong-Hyeok Lee
  Automatic Extraction of English-Chinese Transliteration Pairs using Dynamic Window and Tokenizer
 6. I08-4003: Jin-Shea Kuo; Haizhou Li; Chih-Lung Lin
  Mining Transliterations from Web Query Results: An Incremental Approach
 7. I08-4004: Feiliang Ren; Jingbo Zhu
  An Effective Hybrid Machine Learning Approach for Coreference Resolution
 8. I08-4005: Yuchang Cheng; Masayuki Asahara; Yuji Matsumoto
  Use of Event Types for Temporal Relation Identification in Chinese Text
 9. I08-4006: Jinghua Wang; Jianyi Liu; Ping Zhang
  Chinese Word Sense Disambiguation with PageRank and HowNet
 10. I08-4007: Bor-shen Lin
  Stochastic Dependency Parsing Based on A* Admissible Search
 11. I08-4008: Jia Lu; Masayuki Asahara; Yuji Matsumoto
  Analyzing Chinese Synthetic Words with Tree-based Information and a Survey on Chinese Morphologically Derived Words
 12. I08-4009: Zhenxing Wang; Changning Huang; Jingbo Zhu
  Which Performs Better on In-Vocabulary Word Segmentation: Based on Word or Character?
 13. I08-4010: Guangjin Jin; Xiao Chen
  The Fourth International Chinese Language Processing Bakeoff: Chinese Word Segmentation, Named Entity Recognition and Chinese POS Tagging
 14. I08-4011: Aitao Chen; Ya Zhang; Gordon Sun
  A Two-Stage Approach to Chinese Part-of-Speech Tagging
 15. I08-4012: Jiang Li; Rile Hu; Guohua Zhang; Yuezhong Tang; Zhanjiang Song; Xia Wang
  NOKIA Research Center Beijing Chinese Word Segmentation System for the SIGHAN Bakeoff 2007
 16. I08-4013: Xinnian Mao; Yuan Dong; Saike He; Sencheng Bao; Haila Wang
  Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition Based on Conditional Random Fields
 17. I08-4014: Ying Qin; Caixia Yuan; Jiashen Sun; Xiaojie Wang
  BUPT Systems in the SIGHAN Bakeoff 2007
 18. I08-4015: Zhenxing Wang; Changning Huang; Jingbo Zhu
  The Character-based CRF Segmenter of MSRA&NEU for the 4th Bakeoff
 19. I08-4016: Xiaofeng Yu; Wai Lam; Shing-Kit Chan; Yiu Kei Wu; Bo Chen
  Chinese NER Using CRFs and Logic for the Fourth SIGHAN Bakeoff
 20. I08-4017: Hai Zhao; Chunyu Kit
  Unsupervised Segmentation Helps Supervised Learning of Character Tagging for Word Segmentation and Named Entity Recognition
 21. I08-4018: Samuel W.K. Chan; Mickey W.C. Chong
  An Agent-Based Approach to Chinese Word Segmentation
 22. I08-4019: Xiaohe Chen; Bin Li; Junzhi Lu; Hongdong Nian; Xuri Tang
  Nanjing Normal University Segmenter for the Fourth SIGHAN Bakeoff
 23. I08-4020: Yuanyong Feng; Ruihong Huang; Le Sun
  Two Step Chinese Named Entity Recognition Based on Conditional Random Fields Models
 24. I08-4021: Guohong Fu; Jonathan J. Webster
  A Morpheme-based Part-of-Speech Tagger for Chinese
 25. I08-4022: Jingzhou He; Houfeng Wang
  Chinese Named Entity Recognition and Word Segmentation Based on Character
 26. I08-4023: Degen Huang; Xiao Sun; Shidou Jiao; Lishuang Li; Zhuoye Ding; Ru Wan
  HMM and CRF Based Hybrid Model for Chinese Lexical Analysis
 27. I08-4024: Ka Seng Leong; Fai Wong; Yiping Li; Ming Chui Dong
  Chinese Tagging Based on Maximum Entropy Model
 28. I08-4025: Dong Song; Anoop Sarkar
  Training a Perceptron with Global and Local Features for Chinese Word Segmentation
 29. I08-4026: Guang-Lu Sun; Cheng-Jie Sun; Ke Sun; Xiao-Long Wang
  A Study of Chinese Lexical Analysis Based on Discriminative Models
 30. I08-4027: Jia-Lin Tsai
  Word Boundary Token Model for the SIGHAN Bakeoff 2007
 31. I08-4028: Xihong Wu; Xiaojun Lin; Xinhao Wang; Chunyao Wu; Yaozhong Zhang; Dianhai Yu
  An Improved CRF based Chinese Language Processing System for SIGHAN Bakeoff 2007
 32. I08-4029: Yu-Chieh Wu; Jie-Chi Yang; Yue-Shi Lee
  Description of the NCU Chinese Word Segmentation and Part-of-Speech Tagging for SIGHAN Bakeoff 2007
 33. I08-4030: Zhiting Xu; Xian Qian; Yuejie Zhang; Yaqian Zhou
  CRF-based Hybrid Model for Word Segmentation, NER and even POS Tagging
 34. I08-4031: Fan Yang; Jun Zhao; Bo Zou
  CRFs-Based Named Entity Recognition Incorporated with Heuristic Entity List Searching
 35. I08-4032: Jianfeng Zhang; Jiaheng Zheng; Hu Zhang; Hongye Tan
  A Chinese Word Segmentation System Based on Cascade Model
 36. I08-4033: Ruiqiang Zhang; Eiichiro Sumita
  Achilles: NiCT/ATR Chinese Morphological Analyzer for the Fourth Sighan Bakeoff
 37. I08-4034: Author Index

2006

 1. Proceedings of the Fifth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

 2. W06-01 [bib]: Entire Volume
 3. W06-0100 [bib]: Front Matter

 4. W06-0101 [bib]: Jia-Ming You; Keh-Jiann Chen
  Improving Context Vector Models by Feature Clustering for Automatic Thesaurus Construction
 5. W06-0102 [bib]: Oi Yee Kwong; Benjamin K. Tsou
  Regional Variation of Domain-Specific Lexical Items: Toward a Pan-Chinese Lexical Resource
 6. W06-0103 [bib]: Jing-Shin Chang; Wei-Lun Teng
  Mining Atomic Chinese Abbreviation Pairs: A Probabilistic Model for Single Character Word Recovery
 7. W06-0104 [bib]: Fei Xia; Lap Cheung
  Features, Bagging, and System Combination for the Chinese POS Tagging Task
 8. W06-0105 [bib]: Yaohong Jin
  Semantic Analysis of Chinese Garden-Path Sentences
 9. W06-0106 [bib]: Chi-shing Wang; Grace Ngai
  A Clustering Approach for Unsupervised Chinese Coreference Resolution
 10. W06-0107 [bib]: Yang Ye; Victoria Li Fossum; Steven Abney
  Latent Features in Automatic Tense Translation between Chinese and English
 11. W06-0108 [bib]: Youzheng Wu; Jun Zhao; Bo Xu
  Cluster-Based Language Model for Sentence Retrieval in Chinese Question Answering
 12. W06-0109 [bib]: Jack Halpern
  The Role of Lexical Resources in CJK Natural Language Processing
 13. W06-0110 [bib]: Lishuang Li; Tingting Mao; Degen Huang; Yuansheng Yang
  Hybrid Models for Chinese Named Entity Recognition
 14. W06-0111 [bib]: Xiaohong Wu; Sylviane Cardey; Peter Greenfield
  Realization of the Chinese BA-construction in an English-Chinese Machine Translation System
 15. W06-0112 [bib]: Fang Xu; Chengqing Zong; Jun Zhao
  A Hybrid Approach to Chinese Base Noun Phrase Chunking
 16. W06-0113 [bib]: Yingze Zhao; Qiang Zhou
  A SVM-Based Model for Chinese Functional Chunk Parsing
 17. W06-0114 [bib]: Yu Zou; Min Hou; Yudong Chen; Fengguo Hu; Li Fu
  Broadcast Audio and Video Bimodal Corpus Exploitation and Application
 18. W06-0115 [bib]: Gina-Anne Levow
  The Third International Chinese Language Processing Bakeoff: Word Segmentation and Named Entity Recognition
 19. W06-0116 [bib]: Wenliang Chen; Yujie Zhang; Hitoshi Isahara
  Chinese Named Entity Recognition with Conditional Random Fields
 20. W06-0117 [bib]: Wu Liu; Heng Li; Yuan Dong; Nan He; Haitao Luo; Haila Wang
  France Telecom R&D Beijing Word Segmenter for Sighan Bakeoff 2006
 21. W06-0118 [bib]: Dong Song; Anoop Sarkar
  Voting between Dictionary-Based and Subword Tagging Models for Chinese Word Segmentation
 22. W06-0119 [bib]: Jia-Lin Tsai
  BMM-Based Chinese Word Segmentor with Word Support Model for the SIGHAN Bakeoff 2006
 23. W06-0120 [bib]: Richard Tzong-Han Tsai; Hsieh-Chuan Hung; Cheng-Lung Sung; Hong-Jie Dai; Wen-Lian Hsu
  On Closed Task of Chinese Word Segmentation: An Improved CRF Model Coupled with Character Clustering and Automatically Generated Template Matching
 24. W06-0121 [bib]: Xinhao Wang; Xiaojun Lin; Dianhai Yu; Hao Tian; Xihong Wu
  Chinese Word Segmentation with Maximum Entropy and N-gram Language Model
 25. W06-0122 [bib]: Chia-Wei Wu; Shyh-Yi Jan; Richard Tzong-Han Tsai; Wen-Lian Hsu
  On Using Ensemble Methods for Chinese Named Entity Recognition
 26. W06-0123 [bib]: Kun Yu; Sadao Kurohashi; Hao Liu; Toshiaki Nakazawa
  Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition by Character Tagging
 27. W06-0124 [bib]: Xiaofeng Yu; Marine Carpuat; Dekai Wu
  Boosting for Chinese Named Entity Recognition
 28. W06-0125 [bib]: Min Zhang; GuoDong Zhou; LingPeng Yang; DongHong Ji
  Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition Based on a Context-Dependent Mutual Information Independence Model
 29. W06-0126 [bib]: Suxiang Zhang; Ying Qin; Juan Wen; Xiaojie Wang
  Word Segmentation and Named Entity Recognition for SIGHAN Bakeoff3
 30. W06-0127 [bib]: Hai Zhao; Chang-Ning Huang; Mu Li
  An Improved Chinese Word Segmentation System with Conditional Random Field
 31. W06-0128 [bib]: Guo-Wei Bian
  Chinese Word Segmentation Using Various Dictionaries
 32. W06-0129 [bib]: Bob Carpenter
  Character Language Models for Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition
 33. W06-0130 [bib]: Aitao Chen; Fuchun Peng; Roy Shan; Gordon Sun
  Chinese Named Entity Recognition with Conditional Probabilistic Models
 34. W06-0131 [bib]: Bo Chen; Weiran Xu; Tao Peng; Jun Guo
  POC-NLW Template for Chinese Word Segmentation
 35. W06-0132 [bib]: Yuanyong Feng; Le Sun; Yuanhua Lv
  Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition Based on Conditional Random Fields Models
 36. W06-0133 [bib]: Aaron J. Jacobs; Yuk Wah Wong
  Maximum Entropy Word Segmentation of Chinese Text
 37. W06-0134 [bib]: Wei Jiang; Yi Guan; Xiao-Long Wang
  A Pragmatic Chinese Word Segmentation System
 38. W06-0135 [bib]: Xin Li; Shuaixiang Dai
  NetEase Automatic Chinese Word Segmentation
 39. W06-0136 [bib]: Dong-Hee Lim; Kyu-Baek Hwang; Seung-Shik Kang
  N-gram Based Two-Step Algorithm for Word Segmentation
 40. W06-0137 [bib]: Yan Song; Jiaqing Guo; Dongfeng Cai
  Chinese Word Segmentation Based on an Approach of Maximum Entropy Modeling
 41. W06-0138 [bib]: Mengqiu Wang; Yanxin Shi
  Using Part-of-Speech Reranking to Improve Chinese Word Segmentation
 42. W06-0139 [bib]: Yu-Chieh Wu; Jie-Chi Yang; Qian-Xiang Lin
  Description of the NCU Chinese Word Segmentation and Named Entity Recognition System for SIGHAN Bakeoff 2006
 43. W06-0140 [bib]: Junsheng Zhou; Liang He; Xinyu Dai; Jiajun Chen
  Chinese Named Entity Recognition with a Multi-Phase Model
 44. W06-0141 [bib]: Muhua Zhu; Yilin Wang; Zhenxing Wang; Huizhen Wang; Jingbo Zhu
  Designing Special Post-Processing Rules for SVM-Based Chinese Word Segmentation

2005

 1. Proceedings of the Fourth SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

 2. I05-3000: Front Matter

 3. I05-3001: Chengjie Sun; Chang-Ning Huang; Xiaolong Wang; Mu Li
  Detecting Segmentation Errors in Chinese Annotated Corpus
 4. I05-3002: Jia-Lin Tsai
  Using Word-Pair Identifier to Improve Chinese Input System
 5. I05-3003: Yuchang Cheng; Masayuki Asahara; Yuji Matsumoto
  Chinese Deterministic Dependency Analyzer: Examining Effects of Global Features and Root Node Finder
 6. I05-3004: Hui Guo; Huayan Zhong
  Chinese Classifier Assignment Using SVMs
 7. I05-3005: Huihsin Tseng; Daniel Jurafsky; Christopher Manning
  Morphological features help POS tagging of unknown words across language varieties
 8. I05-3006: Feifan Liu; Jun Zhao; Bibo Lv; Bo Xu; Hao Yu
  Product Named Entity Recognition Based on Hierarchical Hidden Markov Model
 9. I05-3007: Chu-Ren Huang; Adam Kilgarriff; Yiching Wu; Chih-Ming Chiu; Simon Smith; Pavel Rychly; Ming-Hong Bai; Keh-Jiann Chen
  Chinese Sketch Engine and the Extraction of Grammatical Collocations
 10. I05-3008: Shu-Kai Hsieh
  Word Meaning Inducing via Character Ontology: A Survey on the Semantic Prediction of Chinese Two-Character Words
 11. I05-3009: Jing-Shin Chang
  Domain Specific Word Extraction from Hierarchical Web Documents: A First Step Toward Building Lexicon Trees from Web Corpora
 12. I05-3010: Gina-Anne Levow
  Turn-taking in Mandarin Dialogue: Interactions of Tone and Intonation
 13. I05-3011: Bing Zhao; Alex Waibel
  Learning a Log-Linear Model with Bilingual Phrase-Pair Features for Statistical Machine Translation
 14. I05-3012: Wanyin Li; Qin Lu; Wenjie Li
  Integrating Collocation Features in Chinese Word Sense Disambiguation
 15. I05-3013: Yunqing Xia; Kam-Fai Wong; Wei Gao
  NIL Is Not Nothing: Recognition of Chinese Network Informal Language Expressions
 16. I05-3014: Chu-Ren Huang; Xiang-Bing Li; Jia-Fei Hong
  The Robustness of Domain Lexico-Taxonomy: Expanding Domain Lexicon with CiLin
 17. I05-3015: Jingbo Zhu; Wenliang Chen
  Some Studies on Chinese Domain Knowledge Dictionary and Its Application to Text Classification
 18. I05-3016: Susan P. Converse
  Resolving Pronominal References in Chinese with the Hobbs Algorithm
 19. I05-3017: Thomas Emerson
  The Second International Chinese Word Segmentation Bakeoff
 20. I05-3018: Masayuki Asahara; Kenta Fukuoka; Ai Azuma; Chooi-Ling Goh; Yotaro Watanabe; Yuji Matsumoto; Takashi Tsuzuki
  Combination of Machine Learning Methods for Optimum Chinese Word Segmentation
 21. I05-3019: Aitao Chen; Yiping Zhou; Anne Zhang; Gordon Sun
  Unigram Language Model for Chinese Word Segmentation
 22. I05-3020: Jia-Lin Tsai
  Report to BMM-based Chinese Word Segmentor with Context-based Unknown Word Identifier for the Second International Chinese Word Segmentation Bakeoff
 23. I05-3021: Chunyu Kit; Xiaoyue Liu
  An Example-Based Chinese Word Segmentation System for CWSB-2
 24. I05-3022: Heng Li; Yuan Dong; Xinnian Mao; Haila Wang; Wu Liu
  Chinese Word Segmentation in FTRD Beijing
 25. I05-3023: Yaoyong Li; Chuanjiang Miao; Kalina Bontcheva; Hamish Cunningham
  Perceptron Learning for Chinese Word Segmentation
 26. I05-3024: Dong-Hee Lim; Seung Shik Kang
  Data-driven Language Independent Word Segmentation Using Character-Level Information
 27. I05-3025: Jin Kiat Low; Hwee Tou Ng; Wenyuan Guo
  A Maximum Entropy Approach to Chinese Word Segmentation
 28. I05-3026: Guohong Fu; Kang-Kwong Luke; Percy Ping-Wai WONG
  Description of the HKU Chinese Word Segmentation System for Sighan Bakeoff 2005
 29. I05-3027: Huihsin Tseng; Pichuan Chang; Galen Andrew; Daniel Jurafsky; Christopher Manning
  A Conditional Random Field Word Segmenter for Sighan Bakeoff 2005
 30. I05-3028: Huipeng Zhang; Ting Liu; Jinshan Ma; Xiantao Liao
  Chinese Word Segmentation with Multiple Postprocessors in HIT-IRLab
 31. I05-3029: Ka-Po Chow; Andy C. Chin; Wing Fu Tsoi
  Maximal Match Chinese Segmentation Augmented by Resources Generated from a Very Large Dictionary for Post-Processing
 32. I05-3030: Wei Jiang; Jian Zhao; Yi Guan; Zhiming Xu
  Chinese Word Segmentation based on Mixing Model
 33. I05-3031: Tak Pang Lau; Irwin King
  Two-Phase LMR-RC Tagging for Chinese Word Segmentation
 34. I05-3032: ShuangLong Li
  Chinese Word Segmentation in ICT-NLP
 35. I05-3033: Xiaofei Lu
  Towards a Hybrid Model for Chinese Word Segmentation
 36. I05-3034: Wu-Guang Shi
  Chinese Word Segmentation Based On Direct Maximum Entropy Model
 37. I05-3035: Zhou Jun-sheng; Dai Xin-yu; Ni Rui-yu; Chen Jia-jun
  A Hybrid Approach to Chinese Word Segmentation around CRFs
 38. I05-3036: Author Index

2004

 1. Proceedings of the Third SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

 2. W04-1100: Front Matter

 3. W04-1101 [bib]: Meixun Jin; Mi-Young Kim; Dongil Kim; Jong-Hyeok Lee
  Segmentation of Chinese Long Sentences Using Commas
 4. W04-1102 [bib]: Jing-Shin Chang; Yu-Tso Lai
  A Preliminary Study on Probabilistic Models for Chinese Abbreviations
 5. W04-1103 [bib]: Lingpeng Yang; DongHong Ji; Li Tang
  Document Re-ranking based on Global and Local Terms
 6. W04-1104 [bib]: JinHu Huang; David Powers
  Adaptive Compression-based Approach for Chinese Pinyin Input
 7. W04-1105 [bib]: Feng Jiang; Hui Liu; Yuquan Chen; Ruzhan Lu
  An Enhanced Model for Chinese Word Segmentation and Part-of-Speech Tagging
 8. W04-1106 [bib]: Chao-Jan Chen
  Character-Sense Association and Compounding Template Similarity: Automatic Semantic Classification of Chinese Compounds
 9. W04-1107 [bib]: Hongqiao Li; Changning Huang; Jianfeng Gao; Xiaozhong Fan
  Chinese Chunking with Another Type of Spec
 10. W04-1108 [bib]: Zhimao Lu; Ting Liu; Sheng Li
  Combining Neural Networks and Statistics for Chinese Word Sense Disambiguation
 11. W04-1109 [bib]: Chooi-Ling GOH; Masayuki Asahara; Yuji Matsumoto
  Chinese Word Segmentation by Classification of Characters
 12. W04-1110 [bib]: Jui-Feng Yeh; Chung-Hsiwn Wu; Ming-Jun Chen; Liang-chic Yu
  Automatic Alignment and Extraction of Bilingual Domain Ontology for Medical Domain Web Search
 13. W04-1111 [bib]: Jin-Xia Huang; Sun-Mee Bae; Key-sun Choi
  A Statistical Model for Hangeul-Hanja Conversion in Terminology Domain
 14. W04-1112 [bib]: Hiroshi Nakagawa; Hiroyuki Kojima; Akira Maeda
  Chinese Term Extraction from Web Pages Based on Compound Term Productivity
 15. W04-1113 [bib]: Wanyin Li; Qin Lu; Ruifeng Xu
  Using Synonym Relations in Chinese Collocation Extraction
 16. W04-1114 [bib]: Ruifeng Xu; Qin Lu; Yin Li; Wanyin Li
  The Construction of A Chinese Shallow Treebank
 17. W04-1115 [bib]: Gina-Anne Levow
  Combining Prosodic and Text Features for Segmentation of Mandarin Broadcast News
 18. W04-1116 [bib]: Jia-Ming You; Keh-Jiann Chen
  Automatic Semantic Role Assignment for a Tree Structure
 19. W04-1117 [bib]: Li Tang; Donghong Ji; Lingpeng Yang
  A Large-Scale Semantic Structure for Chinese Sentences
 20. W04-1118 [bib]: Jia Xu; Richard Zens; Hermann Ney
  Do We Need Chinese Word Segmentation for Statistical Machine Translation?
 21. W04-1119 [bib]: Xiaoshan Fang; Jianfeng Gao; Huanye Sheng
  A Semi-Supervised Approach to Build Annotated Corpus for Chinese Named Entity Recognition
 22. W04-1120 [bib]: Wanxiang Che; Ting Liu; Sheng Li
  A New Chinese Natural Language Understanding Architecture Based on Multilayer Search Mechanism
 23. W04-1121 [bib]: Weigang Li; Ting Liu; Zhen Wang; Sheng Li
  Aligning Bilingual Corpora Using Sentences Location Information
 24. W04-1122 [bib]: Zhiyong Luo; Rou Song
  An Integrated Method for Chinese Unknown Word Extraction

2003

 1. Proceedings of the Second SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

 2. W03-1700: Front Matter

 3. W03-1701 [bib]: Mu Li; Jianfeng Gao; Chang-Ning Huang; Jianfeng Li
  Unsupervised Training for Overlapping Ambiguity Resolution in Chinese Word Segmentation
 4. W03-1702 [bib]: Tracy Lin; Jason S. Chang
  Class Based Sense Definition Model for Word Sense Tagging and Disambiguation
 5. W03-1703 [bib]: Ding Liu; Chengqing Zong
  Utterance Segmentation Using Combined Approach Based on Bi-directional N-gram and Maximum Entropy
 6. W03-1704 [bib]: Shengfen Luo; Maosong Sun
  Two-Character Chinese Word Extraction Based on Hybrid of Internal and Contextual Measures
 7. W03-1705 [bib]: Wei-Yun Ma; Keh-Jiann Chen
  A Bottom-up Merging Algorithm for Chinese Unknown Word Extraction
 8. W03-1706 [bib]: Honglin Sun; Dan Jurafsky
  The Effect of Rhythm on Structural Disambiguation in Chinese
 9. W03-1707 [bib]: Nianwen Xue; Martha Palmer
  Annotating the Propositions in the Penn Chinese Treebank
 10. W03-1708 [bib]: Tianfang Yao; Wei Ding; Gregor Erbach
  CHINERS: A Chinese Named Entity Recognition System for the Sports Domain
 11. W03-1709 [bib]: Hua-Ping Zhang; Qun Liu; Xue-Qi Cheng; Hao Zhang; Hong-Kui Yu
  Chinese Lexical Analysis Using Hierarchical Hidden Markov Model
 12. W03-1710 [bib]: GuoDong Zhou
  Modeling of Long Distance Context Dependency in Chinese
 13. W03-1711 [bib]: GuoDong Zhou; Jian Su
  A Chinese Efficient Analyser Integrating Word Segmentation, Part-Of-Speech Tagging, Partial Parsing and Full Parsing
 14. W03-1712 [bib]: Mingqin Li; Juanzi Li; Zhendong Dong; Zuoying Wang; Dajin Lu
  Building a Large Chinese Corpus Annotated with Semantic Dependency
 15. W03-1713 [bib]: Sujian Li; Houfeng Wang; Shiwen Yu; Chengsheng Xin
  News-Oriented Automatic Chinese Keyword Indexing
 16. W03-1714 [bib]: Qing Ma; Yujie Zhang; Masaki Murata; Hitoshi Isahara
  Semantic Maps for Word Alignment in Bilingual Parallel Corpora
 17. W03-1715 [bib]: Oliver Streiter
  Abductive Explanation-based Learning Improves Parsing Accuracy and Efficiency
 18. W03-1716 [bib]: Hui Wang; Shiwen Yu
  The semantic Knowledge-base of Contemporary Chinese and Its Applications in WSD
 19. W03-1717 [bib]: Andi Wu
  Learning Verb-Noun Relations to Improve Parsing
 20. W03-1718 [bib]: Xiaodan Zhu; Mu Li; Jianfeng Gao; Chang-Ning Huang
  Single Character Chinese Named Entity Recognition
 21. W03-1719 [bib]: Richard Sproat; Thomas Emerson
  The First International Chinese Word Segmentation Bakeoff
 22. W03-1720 [bib]: Masayuki Asahara; Chooi Ling Goh; Xiaojie Wang; Yuji Matsumoto
  Combining Segmenter and Chunker for Chinese Word Segmentation
 23. W03-1721 [bib]: Aitao Chen
  Chinese Word Segmentation Using Minimal Linguistic Knowledge
 24. W03-1722 [bib]: Duan Huiming; Bai Xiaojing; Chang Baobao; Yu Shiwen
  Chinese Word Segmentation at Peking University
 25. W03-1723 [bib]: Guohong Fu; Kang-Kwong Luke
  A Two-stage Statistical Word Segmentation System for Chinese
 26. W03-1724 [bib]: Chunyu Kit; Zhiming Xu; Jonathan J. Webster
  Integrating Ngram Model and Case-based Learning for Chinese Word Segmentation
 27. W03-1725 [bib]: Q. Lu; S. T. Chan; R. F. Xu; T. S. Chiu; B. L. Li; S. W. Yu
  A Unicode Based Adaptive Segmentor
 28. W03-1726 [bib]: Wei-Yun Ma; Keh-Jiann Chen
  Introduction to CKIP Chinese Word Segmentation System for the First International Chinese Word Segmentation Bakeoff
 29. W03-1727 [bib]: Andi Wu
  Chinese Word Segmentation in MSR-NLP
 30. W03-1728 [bib]: Nianwen Xue; Libin Shen
  Chinese Word Segmentation as LMR Tagging
 31. W03-1729 [bib]: Jin Yang; Jean Senellart; Remi Zajac
  SYSTRAN's Chinese Word Segmentation
 32. W03-1730 [bib]: Hua-Ping Zhang; Hong-Kui Yu; De-Yi Xiong; Qun Liu
  HHMM-based Chinese Lexical Analyzer ICTCLAS
 33. W03-1731 [bib]: GuoDong Zhou
  Chunking-based Chinese Word Tokenization

2002

 1. COLING-02: The First SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing

 2. W02-1800: Front Matter

 3. W02-1801: Baobao Chang; Pernilla Danielsson; Wolfgang Teubert
  Extraction of Translation Unit from Chinese-English Parallel Corpora
 4. W02-1802: Lawrence Cheung; Tom Lai; Robert Luk; Oi Yee Kwong; King Kui Sin; Benjamin K. Tsou
  Some Considerations on Guidelines for Bilingual Alignment and Terminology Extraction
 5. W02-1803: Susan Converse
  Developing Guidelines for the Annotation of Anaphors in the Chinese Treebank
 6. W02-1804: Hongzhao He; Jianfeng Gao; Pilian He; Changning Huang
  Finding the Better Indexing units for Chinese Information Retrieval
 7. W02-1805: Chu-Ren Huang; Ru-Yng Chang
  Categorical Ambiguity and Information Content: A Corpus-based Study of Chinese
 8. W02-1806: Liang Huang; Yinan Peng; Huan Wang; Zhenyu Wu
  PCFG Parsing for Restricted Classical Chinese Texts
 9. W02-1807: Dong-il Kim; Zheng Cui; Jinji Li; Jong-Hyeok Lee
  A Knowledge Based Approach to Identification of Serial Verb Construction in Chinese-to-Korean Machine Translation System
 10. W02-1808: Chunyu Kit; Haihua Pan; Hongbiao Chen
  Learning Case-based Knowledge for Disambiguating Chinese Word Segmentation: A Preliminary Study
 11. W02-1809: Kui-Lam Kwok; Peter Deng
  Corpus-Based Pinyin Name Resolution
 12. W02-1810: Li Li; Chunfa Yuan; K.F. Wong; Wenjie Li
  An Indexing Method Based on Sentences
 13. W02-1811: Huihsin Tseng; Keh-Jiann Chen
  Design of Chinese Morphological Analyzer
 14. W02-1812: Zhongjian Wang; Kenji Araki; Koji Tochinai
  A Word Segmentation Method with Dynamic Adapting to Text Using Inductive Learning
 15. W02-1813: Wai Yi Peggy Wong; Chris Brew; Mary E. Beckman; Shui-duen Chan
  Using the Segmentation Corpus to Define an Inventory of Concatenative Units for Cantonese Speech Synthesis
 16. W02-1814: Jing Xiao; Jimin Liu; Tat-Seng Chua
  Extracting Pronunciation-translated Names from Chinese Texts using Bootstrapping Approach
 17. W02-1815: Nianwen Xue; Susan P. Converse
  Combining Classifiers for Chinese Word Segmentation
 18. W02-1816: Jiangsheng Yu
  WSD and Closed Semantic Constraint
 19. W02-1817: Kevin Zhang; Qun Liu; Hao Zhang; Xue-Qi Cheng
  Automatic Recognition of Chinese Unknown Words Based on Roles Tagging
 20. W02-1818: Yuqi Zhang; Qiang Zhou
  Chinese Base-Phrases Chunking
 21. W02-1819: Sheng Zhao; Jianhua Tao; Lianhong Cai
  Learning Rules for Chinese Prosodic Phrase Prediction
 22. W02-1820: Jingbo Zhu; Tianshun Yao
  A Knowledge-based Approach to Text Classification

2000

 1. Second Chinese Language Processing Workshop

 2. W00-1200: Front Matter

 3. W00-1201 [bib]: Daniel M. Bikel; David Chiang
  Two Statistical Parsing Models Applied to the Chinese Treebank
 4. W00-1202 [bib]: Hsin-Hsi Chen; Chi-Ching Lin
  Sense-Tagging Chinese Corpus
 5. W00-1203 [bib]: Keh-Jiann Chen; Chao-jan Chert
  Knowledge Extraction for Identification of Chinese Organization Names
 6. W00-1204 [bib]: Elliott Franco Drabek; Qjang Zhou
  Using Co-occurrence Statistics as an Information Source for Partial Parsing of Chinese
 7. W00-1205 [bib]: Chu-Ren Huang; Feng-Yi Chen; Keh-Jiann Chen; Zhao-ming Gao; Kuang-Yu Chen
  Sinica Treebank: Design Criteria, Annotation Guidelines, and On-line Interface
 8. W00-1206 [bib]: Benjamin K. T'sou; Tom B.Y Lai; Samuel W.K. Chan; Weijun Gao; Xuegang Zhan
  Enhancement of a Chinese Discourse Marker Tagger with C4.5
 9. W00-1207 [bib]: Andi Wu; Zixin Jiang
  Statistically-Enhanced New Word Identification in a Rule-Based Chinese System
 10. W00-1208 [bib]: Fei Xia; Chunghye Han; Martha Palmer; Aravind Joshi
  Comparing Lexicalized Treebank Grammars Extracted from Chinese, Korean, and English Corpora
 11. W00-1209 [bib]: Erhong Yang; Guoqing Zhang; Yongkui Zhang
  The Research of Word Sense Disambiguation Method Based on Co-occurrence Frequency of Hownet
 12. W00-1210 [bib]: Yimin Zhang; Joe F Zhou
  A Trainable Method for Extracting Chinese Entity Names and Their Relations
 13. W00-1211 [bib]: Tie-jun Zhao; Mu-yun Yang; Fang Liu; Jian-min Yao; Hao Yu
  Statistics Based Hybrid Approach to Chinese Base Phrase Identification
 14. W00-1212 [bib]: Ming Zhou
  A Block-Based Robust Dependency Parser for Unrestricted Chinese Text
 15. W00-1213 [bib]: Kok Wee Gan; Ping Wai Wong
  Annotating Information Structures in Chinese Texts Using HowNet
 16. W00-1214 [bib]: Ji He; Ah-Hwee Tan; Chew-Lim Tan
  Machine Learning Methods for Chinese Web page Categorization
 17. W00-1215 [bib]: Donghong Ji
  Semantic Annotation of Chinese Phrases Using Recursive Graph
 18. W00-1216 [bib]: Wanying Jin
  Text Meaning Representation for Chinese
 19. W00-1217 [bib]: John J. Kovarik
  How Should a Large Corpus Be Built?-A Comparative Study of Closure in Annotated Newspaper Corpora from Two Chinese Sources, Towards Building a Larger Representative Corpus Merged from Representative Sublanguage Collections
 20. W00-1218 [bib]: Yang Wen; Chunfa Yuan; Changning Huang
  A Clustering Algorithm for Chinese Adjectives and Nouns
 21. W00-1219 [bib]: Jian Zhang; Jianfeng Gao; Ming Zhou
  Extraction of Chinese Compound Words - An Experimental Study on a Very Large Corpus
 22. W00-1220 [bib]: Xiaodan Zhu; Chunfa Yuan; K.F. Wong; Wenjie Li
  An Algorithm for Situation Classification of Chinese Verbs
 23. W00-1221 [bib]: Chin-Chuan Cheng
  Zero Anaphors in Chinese Discourse Processing